Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Szczegółowy zakres działania Wydziału GK

Szczegółowy zakres działania Wydziału GK

 

 

 

Do  zakresu  działania  Wydziału  Geodezji, Kartografii i Katastru należy  realizacja  zadań  zleconych   z zakresu administracji rządowej dotyczących:

 A) prowadzenia  ewidencji   gruntów i  budynków  oraz gleboznawczej  klasyfikacji gruntów , w tym :

1) Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków  w drodze czynności materialno-technicznej w systemie informatycznym TurboEwid

2) Udostępnienie informacje zawartych  w operacie ewidencyjnym w formie:

1) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu,

2) wyrysów z mapy ewidencyjnej,

3) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,

4) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych.

3)  Zawiadomienie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych:

1) organy podatkowe - w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego,

2) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych,

3) właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej - w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków,

4) właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków - w przypadku gdy zmiana została dokonana na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, i dotyczyła:

a) pola powierzchni działki ewidencyjnej,

b) rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych,

c) głównej funkcji budynku,

d) numeru działki ewidencyjnej.

5)  Prowadzenie  rejestru  cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych, w tym udostępnianie dokumentacji stanowiącej podstawę wpisu danych do rejestru.

6)  Utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi.

7) Ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem.

8) Archiwizacja  wycofanych danych ewidencyjnych.

9) Przeprowadzanie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji oraz treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym.

10)Sporządzenie zastawień zbiorczych objętych ewidencją gruntów i budynków i przekazanie ich Marszałkowi Województwa  Dolnośląskiego w terminie nie późniejszym niż do 15 lutego każdego roku.

11) Prowadzenie postępowań administracyjnych   z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,  w tym przygotowanie projektu decyzji.

12) Prowadzenie postępowań administracyjnych  z zakresu ewidencji gruntów i budynków , w tym przygotowanie projektu decyzji.

13)  Prowadzenie postępowania w zakresie  modernizacji ewidencji gruntów  w trybie art.24 a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

B) Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1.      Organizowanie narad koordynacyjnych  w zakresie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2.      Naliczanie i pobieranie opłat za koordynowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

3.      Aktualizacja powiatowej  bazy GESUT w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji pozyskanych w toku  narady koordynacyjnej, w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne oraz na podstawie danych i informacji zawartych w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę lub w dokumentach załączonych do zgłoszenia budowy oraz pozyskanych z innych rejestrów publicznych lub od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.

4.      Prowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie stosowanej decyzji   w przypadku  wyłączenia  z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez podmiot władający  siecią uzbrojenia i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu.

5.       W przypadku zakończenia działalności gospodarczej, podmiotu, który  prowadził ewidencję wewnętrznych sieci technologicznych przekształconych na sieci publiczne lub zniesienia terenu zamkniętego odbiór  odpowiednich  zbiorów danych dotyczące tych sieci oraz związaną z tymi zbiorami danych dokumentację geodezyjną.

6.      Zasilanie krajowej bazy GESUT  danymi z powiatowej   bazy GESUT.

C) Prowadzenie Powiatowego  Ośrodka  Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1)  Wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą wniosków o udostępnienie materiałów z zasobu lub/i   informacji  z gromadzonych w bazach danych  EGiB , BDOT, GESUT, BSOG , rejestru cen nieruchomości  w systemie teleinformatycznym TurbiEwid, w szczególności:

a)  udzielanie  informacji  o  posiadanym   zasobie, sposobach   jego  wykorzystania i  udostępniania,

b)  przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac  geodezyjnych i  kartograficznych,

c)   uzgadnianie listy zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej "materiałami zasobu", które w ocenie wykonawcy są mu potrzebne do wykonania zgłaszanych prac,

d) udostępnianie kopii materiałów z zasobu lub/i  danych   zgromadzonych w bazach danych prowadzonych przez Starostę Oleśnickiego w  formacie SWDE , GML,

e) naliczenie opłat stosownie do  załącznika  - Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty  - ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym wydawanie stosownej decyzji w przypadku zaistnienia sporu co do wysokości naliczonych  opłat.   

f) wydawanie licencji  określającą uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywa - nia udostępnionych mu materiałów zasobu  oraz  informacji,

g) ewidencjonowanie  materiałów zasobu przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z  wykorzystaniem systemu teleinformatycznego TurboEwid w tym przetworzenie materiałów z zasobu    w  cyfrowe zbiory kopii dokumentów.  

2) Aktualizacja powiatowej bazy danych GESUT , BDOT, BDOG oraz EGIB w części kartograficznej w drodze czynności materialno-technicznych  przy wsparciu sytemu  teleinformatycznego TurboEwid  na podstawie danych lub informacji:

a) zawartych w materiałach przyjętych do zasobu;

b) zawartych w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę lub w dokumentach załączonych do zgłoszenia budowy;

c) pozyskanych z innych rejestrów publicznych lub od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu 

3) Zastąpienie danych w powiatowej bazie danych GESUT , BDOT, BDOG oraz EGIB w części kartograficznej niezgodnych ze stanem faktycznym lub obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub obowiązującymi standardami technicznymi.

4) Wyeliminowanie danych błędnych w powiatowej bazie danych GESUT , BDOT, BDOG oraz EGIB w części kartograficznej.

5) Obsługa baz danych prowadzonych przez Starostę Oleśnickiego w zakresie udostępnianie i przyjmowanie danych w formacie GML, SWDE.

6) Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazanych przez Wykonawcę w zawiadomieniu o zakończeniu prac geodezyjnych  pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

a)  wykonywania i  opracowywania wyników pomiarów w związku z  projektowaniem i wykonywaniem pomiarów geodezyjnych związanych z :

realizacją zadań określonych w ustawie,

 opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych,

wykonywaniem opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa,

b) obliczaniem  lub przetwarzaniem  wyników pomiarów, opracowań i zobrazowań, o których mowa pkt a,

c) tworzeniem określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne  zbiorów danych, ortofotomapy oraz dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych oraz czynności cywilnoprawnych związanych z nieruchomościami, a także wykonywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych na potrzeby budownictwa.

7) Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazanych przez Wykonawcę w zawiadomieniu o zakończeniu prac geodezyjnych  pod względem kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

8) Przygotowanie protokołu z przeprowadzonych czynności weryfikacji;

9) Wydawanie  decyzji o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę w przypadku nie ustosunkowania się do negatywnego protokołu przez wykonawcę w ciągu 14 dni  lub  nie przyjęcia stanowiska wykonawcy.

10) Uwierzytelnianie  dokumentacji  opracowanej  na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, jeżeli w sprawie tego uwierzytelnienia złożony został wniosek, po uprzednim przyjęciu tej dokumentacji do Zasobu.

11) Współpraca w zakresie tworzenia Państwowego Rejestru Granic w zakresie prawidłowości danych dotyczących  granicy powiatu.

12) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony znaków geodezyjnych , w tym celu :

a) po otrzymaniu zawiadomienia przez właściciela lub osobę władającą gruntem po uzyskaniu w inny sposób informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku lub zagrożeniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia:

  • przeprowadzenie  niezwłocznie sprawdzenie stanu znaku oraz usunięcie  pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających znaki albo budowlach triangulacyjnych oraz sporządzenie stosownego protokołu
  • przekazanie protokółu czynności  przeprowadzenia stanu znaku  marszałkowi województwa, a w przypadku gdy zawiadomienie dotyczy znaku podstawowej osnowy geodezyjnej (I i II klasy) oraz osnowy grawimetrycznej lub magnetycznej - również Głównemu Geodecie Kraju,

b) gromadzenie  i przechowywanie zawiadomień  o umieszczaniu znaku geodezyjnego na nieruchomości  przekazanych przez wykonawcę prac geodezyjnych,

c) po otrzymaniu informacji o zniszczeniu , uszkodzeniu lub przesunięciu znaku geodezyjnego dokonanie harmonizacji danych  po przez usuniecie danych dotyczących znaku geodezyjnego w bazie danych osnów geodezyjnych oraz na materiałach w zasobie .

13) Prowadzenie Bazy Danych Osnów Geodezyjnych w tym opracowywanie projektu modernizacji  szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz jego opiniowanie.

14)  Opracowanie wniosków o wyłączeniu materiałów  z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową z zasobu i przekazanie ich do oceny komisji powołanej przez Starostę Oleśnickiego  oraz współpraca w tym zakresie z archiwum państwowym.

16) Gromadzenie i bieżąca aktualizacja zbiorczych informacji statystycznych dotyczących treści zasobu oraz przekazywanie tych informacji do Urzędu Statystycznego oraz innych  organów,  w tym organów nadzoru i kontroli.

17) Zasilanie Centralnego Repozytorium ZSIN danymi bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

19) Nadzór, prowadzenie oraz aktualizacja powiatowego systemu ZSIP, w tym kontrola dostępu po przez prowadzenie ewidencji użytkowników systemu po przez  nadawanie lub pozbawianie praw dostępu na podstawie złożonego wniosku.

 Informację wytworzył: Marcin Drab Data modyfikacji: 2017-10-19 12:45:57
Informację opublikował: Marcin Drab Data utworzenia: 2017-10-19 12:25:20
Za informację odpowiada: Małgorzata Gorgoń Liczba wyświetleń: 5266