Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Lobbing


Wykaz działań podejmowanych wobec Starostwa Powiatowego
w Oleśnicy przez podmioty wykonujące
zawodową działalność lobbingową.

Lp.

Data
wystąpienia

Nazwa
podmiotu

Wskazanie oczekiwanego
sposobu rozstrzygnięcia

Skan
wystąpienia

I

II

III

IV

V

1

22-06-2016

Artur Brylikowski
Grupa lobbingowa
Grass Roots Lobbing.

Sporządzenie zarządzenia dot. obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu

    Wystąpienie

 Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli tej działalności oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących tę działalność reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.
Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Działalność ta może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej

 Organy władzy publicznej są obowiązane niezwłocznie udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o działaniach podejmowanych wobec nich przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygnięcia.

Zarządzeniem Starosty Oleśnickiego Nr 15/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. okreśono  sposób postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

 

 


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2016-06-28 13:29:58 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2016-06-28 13:10:42
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 5581