Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Język migowy


W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy obsługa osób uprawnionych zorganizowana jest zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się i uzupełniona poniższymi zasadami.

1. Osoba uprawniona (osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w starostwie) w kontaktach z Starostwem.
2. Prawo, o którym mowa w pkt. 1, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
3.W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa w pkt 1, Starostwo nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.
4. Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby realizującej świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się z Starostwem Powiatowym w Oleśnicy.
5. W Starostwie wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

            a) strony internetowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy www.powiat-olesnicki.pl oraz www.bip.powiat-olesnicki.pl
             b) pocztę elektroniczną (adresy dostępne na stronach internetowych Starostwa, a w szczególności adres: biuropodawcze@powiat-olesnicki.pl
             c) faksu: 71 314 01 10.

6. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.                                                                  
7. Osoba uprawniona, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, ma prawo współdecydowania wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi o wybranej formie komunikowania się.
8. Starostwo zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika (pkt. 1-4 stosuje się odpowiednio), co nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.
9. Pracownik Starostwa posługujący się SJM wykorzystując środki wspierające komunikowanie się realizuje świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.
10.W przypadku braku możliwości zapewnienia realizacji świadczenia przez pracownika Starostwa, zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego, na zasadach określonych
w pkt. 12.
11.Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. ).
12.Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do Starostwa, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
13. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 12, powinno zawierać informacje zawarte w formularzu. Zgłoszenia można dokonać  elektronicznie na adres:   
-  właściwej komórki organizacyjnej Starostwa lub starostwo@powiat-olesnicki.pl,
-  faksem na numer: 071 314 01 10,
-  złożyć  osobiście na  Biurze Podawczym parter p. 122 .
14. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 12, Starostwo  zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
15. Starostwo , w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych uprawnień np. poprzez osoby posiadające II stopień umiejętności SJM a wyznaczone przez Starostwo) .
16. Osoba realizująca świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną.
17. Przepisu pkt.16 nie stosuje się w przypadku gdy:
- zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób,
- osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.
18.Starostwo udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.


Lista załączników:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innychDodany: 2013-08-02 14:22:23

Wzór wniosku: Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczeniaDodany: 2014-07-24 09:58:32

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2020-09-22 13:53:44 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Renata Bernacka Data utworzenia: 2013-08-02 14:19:15
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 7814