Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.powiat-olesnicki.pl..

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak widocznego fokusu,
 • brak wersji kontrastowej oraz wymaganego kontrastu minimalnego, w niektórych miejscach na stronie
 • brak wersji mobilnej strony
 • brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć
 • pliki multimedialne nie posiadają napisów i audiodeskrypcji - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • niektóre Informacje zamieszczone w formie załączników/artykułów nie są dostępne cyfrowo w całości. Część z nich pochodzi od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany).

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Sobczyk-Pienio, e-mail: dostepnosc@powiat-olesnicki.pl, tel. 570 926 240. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
56-400 Oleśnica
ul. Słowackiego 10

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne A do budynku znajduje się od ul. Słowackiego 10. Wejście to nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Drugie wejście B do budynku znajduje się również od ul Słowackiego i jest ono w pełni przygotowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma żadnych przeszkód architektonicznych, aby wejść z zewnątrz do korytarza znajdującego się w przyziemiu budynku, a następnie do windy, która obejmuje swym zasięgiem wszystkie kondygnacje budynku. W korytarzu obok windy oraz na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, w tym także na wózkach inwalidzkich.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. W ciągach schodowych pierwszy i ostatni stopień schodów posiada kontrastowe oznaczenie. W budynku znajduje się winda od strony ul. Słowackiego – wejście B.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Przy wejściu A znajduje się BIURO PODAWCZE - Punkt Informacyjny, do którego można dotrzeć również wejściem B. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy tj. poprzez tablice informacyjne przy klatce schodowej z oznaczeniem pięter, nazwami wydziałów i wskazaniem numerów pomieszczeń, w których się znajdują oraz poprzez pracownika punktu informacyjnego. W windzie również zamieszczony jest opis pięter wraz z informacją jakie wydziały się na nich znajdują.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Z boku budynku od strony ul. Wały Jagielońskie znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami dla niepełnosprawnych, oznaczonymi znakiem informacyjnym pionowym D-18a i T29, w odległości mniejszej niż 50 metrów od wejścia B do budynku przy ul. Słowackiego 10 .

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Każdym wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Referaty jako części wydziałów funkcjonujące poza siedzibą Starostwa Powiatowego:

 1. Siedziba: w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, 56-500 Syców, ul. Mickiewicza nr 1
  • Referat Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - II piętro, pokój nr 27, telefon 71 721 83 91
  • Referat Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg - II piętro, pokój nr 34, telefon 71 721 83 97
  • Referat Wydziału Architektury i Budownictwa - II piętro, pokój nr 32, tel. : 71 721 83 95
 2. Wejście główne od ul. Mickiewicza 1, podjazd dla niepełnosprawnych. Brak windy. W pokoju nr 3 na parterze budynku dostęp do telefonu. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z właściwym referatem.

 3. Siedziba: w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra
  • Referat Wydziału Komunikacji i Dróg w Twardogórze I piętro, pokój nr 8, telefon 71 606 63 08
 4. Wejście główne od ul. 1-go Maja 2, podjazd dla niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda obsługująca wszystkie kondygnacje. Toaleta dla niepełnosprawnych dostępna jest na II piętrze.


Informację wytworzył: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data modyfikacji: 2021-10-01 09:30:51 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data utworzenia: 2020-09-23 18:27:58
Za informację odpowiada: Katarzyna Sobczyk-Pienio Liczba wyświetleń: 3203