Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej


 
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
(Dz. U z2017r.poz.2030 )Powiat Oleśnicki od dnia 1 stycznia 2016r realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Starosta Oleśnicki ustalił na terenie Powiatu oleśnickiego cztery punkty nieodpłatnej  pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016r jest udzielana nieodpłatnie pomoc dla  osób uprawnionych, określonych w.w ustawą.
Punkty te są umiejscowione w lokalach pozostających w zasobach powiatu i gmin.Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 znajduje się  w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, przy ul. Słowackiego10,pok.211a,natomiast pozostałe trzy punkty zostały zlokalizowane w gminnych lokalach na podstawie zawartych
porozumień :punkt nr 2 - na terenie gminy Syców, punkt nr 3 - na terenie gminy Bierutów, punkt nr 4 - na terenie gminy Twardogóra. Punkt nr 1 w 2018 roku
 został powierzony do prowadzenia - radcom prawnym natomiast punkt nr 2 w Sycowie -adwokatom na mocy porozumienia z dnia 27.10.2017r.zawartego przez
Powiat oleśnicki z Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu  oraz Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu .Punkty nr 3 i 4 zgodnie z art. 11 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015r o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej Powiat oleśnicki powierzył do prowadzenia organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność  pożytku publicznego wyłonionym w otwartym konkursie ofert.
 
HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU OLEŚNICKIEGO w 2018 roku

Punkt nr 1  - znajduje  się w  Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10 , I piętro, pok.211 a, 56-400 Oleśnica.Prowadzony jest przez radców prawnych.
Godziny otwarcia:
poniedziałek  godz. 8.00-12.00
wtorek           godz.11.00-15.00
środa             godz. 8.00-12.00
czwartek        godz.11.00-15.00
piątek            godz. 8.00-12.00
 
Punkt nr 2 - znajduje  się  w  Miejsko Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej   w Sycowie, ul. Wrocławska 8, 56-500 Syców. Punkt  ten prowadzą  adwokaci .
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach   11.00 -15.00
 
Punkt nr 3 - mieści się w  Urzędzie Miasta i Gminy Bierutów , ul .Moniuszki 12 , budynek A, I piętro, sala nr 9, 56-420 Bierutów.
Prowadzony jest  przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert:„ Fundacja Badań nad Prawem” z Wrocławia .Nieodpłatną  pomoc prawną w tym punkcie świadczą adwokaci i radcy prawni.
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00

Punkt nr 4 -znajduje się w  budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  w Twardogórze, ul. 1 Maja 2  ,56-416  Twardogóra .
Prowadzony  jest przez organizację pozarządową,wyłonioną w otwartym konkursie ofert : Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" z Góry .Nieodpłatną  pomoc prawną w tym punkcie świadczą adwokaci i radcy prawni.
Godziny otwarcia:
poniedziałek godz.12.00-16.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa            godz.12.00-16.00
czwartek       godz. 8.00-12.00
piątek            godz. 8.00-12.00
 
 
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- kobiety w ciąży ( pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością)
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy   społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 
Nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:
-poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach ,
-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
-pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
-sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika  z urzędu.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmie spraw:
-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
-z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do  rozpoczęcia tej działalności.
 
Dokumenty potwierdzające uprawnienia do nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
1)  seniorzy po 65 r. ż. i młodzież do 26 r. ż.  – dokument stwierdzający tożsamość;
2)  posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważna Karta Dużej Rodziny;
3)  osoby, które otrzymały świadczenie z pomocy społecznej – oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (świadczenie w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego);
4)  kombatanci – zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
5)  weterani – ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
6)  osoby zagrożone lub poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej – oświadczenie, że w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
7)  kobiety w ciąży – dokument potwierdzający ciążę
 
 Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/


Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2018-01-05 12:30:56 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2018-01-02 12:38:18
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 568

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5