Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019.Rejestracja wizyt.


Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  w  powiecie oleśnickim w 2019 r.
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy informuje, że od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej uprawnionej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej   lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie, o którym mowa przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1.poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2.wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3.sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4.nieodpłatną mediację  (w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku )
5.sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje  również nieodpłatną mediację.
 
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 
REJESTRACJA WIZYT
Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty . Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu oleśnickiego można zgłosić w następujący sposób:
 
przez internet na stronie : https://powiatolesnicki.npp-24.pl/
 
UWAGA! Umawiając się na wizytę za pomocą wyżej wskazanej strony należy zapisać numer wizyty, który wyświetli się po umówieniu terminu.
 
telefonicznie pod nr tel. 570 926 267  ,  w godz.8.00 do godz.15.00
 
Porady prawne  co  do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Uwaga!:
-kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,
-osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEOPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
NA TERENIE POWIATU OLEŚNICKIEGO W 2019 R.
 
 
Punkt nr 1  - znajduje się w  Starostwie Powiatowym w Oleśnicy ,ul. Słowackiego 10, I piętro, pok.211 a. Prowadzony jest przez adwokatów .
Godziny otwarcia:
poniedziałek  godz. 8.00-12.00
wtorek           godz. 11.30-15.30
środa             godz. 8.00-12.00
czwartek        godz.11.30-15.30
piątek            godz. 8.00-12.00
 
Punkt nr 2 - znajduje się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sycowie, 56-500 Syców, ul. Wrocławska 8. Punkt ten prowadzą radcy prawni.
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach  11.00 -15.00
 
Punkt nr 3 – znajduje się w  Urzędzie Miasta i Gminy w Bierutowie , 56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12, budynek A, I piętro, sala nr 9. Nieodpłatną  pomoc prawną  w tym punkcie świadczą  adwokaci i radcy  prawni.
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00

Punkt nr 4 - znajduje się w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej   przy ul. 1 Maja 2 , 56-416  Twardogóra. Prowadzony  przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry. Nieodpłatną  pomoc prawną w  tym punkcie świadczą adwokaci i radcy prawni.
Godziny otwarcia:
poniedziałek godz.12.00-16.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa            godz.12.00-16.00
czwartek       godz. 8.00- 12.00
piątek            godz. 8.00-12.00

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2019-01-03 08:31:07 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2018-12-17 11:45:38
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1462

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6  

Nast?pna strona