Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

14
V
15
V
16
V
17
V
18
V
19
V
20
V
21
V
22
V
23
V
24
V
25
V
26
V
27
V
28
V
29
V
30
V
31
V
01
VI
02
VI
03
VI
04
VI
05
VI
06
VI
07
VI
08
VI
09
VI
10
VI
11
VI
12
VI
13
VI

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 265
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 50
Unikalne wizyty dzisiaj: 1
Stronę wyświetlono łącznie: 3251

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie oleśnickim w 2020r.


 
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie oleśnickim w 2020r.
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej uprawnionej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca   z nieodpłatnej pomocy prawnej   lub nieodpłatnego   poradnictwa obywatelskiego w zakresie   prowadzonej   działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób   w ciągu ostatniego roku.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie, o którym mowa przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
-poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
-sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism   procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym lub
-nieodpłatną mediację lub  
-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
-działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
-w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. 
-nieodpłatną mediację.
 
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
-poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
-przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
-przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
- przeprowadzenie mediacji
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 
Nieodpłatna  mediacja nie obejmuje spraw, w  których:
-sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postepowania mediacyjnego;
-zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron wstępuje przemoc.
 
 

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2020-05-27 10:09:16 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2020-01-03 11:25:42
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1269

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Nast?pna strona