Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2015

Uchwały Zarządu - rok 2015


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr 1/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 08 stycznia 2015 rokuDodany: 2015-01-14 10:40:05
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2015 i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2015

Uchwała nr 2/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 08 stycznia 2015 rokuDodany: 2015-01-14 10:40:44
w sprawie powołania komisji konkursowej dla opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego

Uchwała nr 3/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 08 stycznia 2015 rokuDodany: 2015-01-14 10:41:45
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych , inspekcji i straży uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Uchwała nr 4/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 08 stycznia 2015 rokuDodany: 2015-01-14 10:42:09
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych , inspekcji i straży uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

Uchwała nr 5/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2015 rokuDodany: 2015-01-20 09:36:35
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego Powiatowemu Zespołowi Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 6/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2015 rokuDodany: 2015-01-20 09:37:29
w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2015

Uchwała nr 7/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2015 rokuDodany: 2015-01-20 09:38:21
bonu oświatowego jako podstawy ustalania wielkości planów finansowych szkół ponadgimnazjalnych , dla których organem prowadzącym jest Powiat Oleśnicki na rok 2015

Uchwała nr 8/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2015 rokuDodany: 2015-01-20 09:39:40
w sprawie analizy poniesionych w roku 2014 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 9/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2015 rokuDodany: 2015-01-20 09:40:23
w sprawie udzielenia dotacji i zawarcia umowy z Miastem Oleśnica celem dofinansowania Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy

Uchwała nr 10/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2015 rokuDodany: 2015-01-20 09:41:12
w sprawie upoważnienia Pana Pawła Wolko – Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo– Wychowawczych w Bierutowie do realizacji zakupu mikrobusu współfinansowanego ze środków PFRON

Uchwała nr 11/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2015 rokuDodany: 2015-01-20 09:42:00
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy , przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Uchwała nr 12/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2015 rokuDodany: 2015-01-20 09:42:45
w sprawie przeprowadzenia VI przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jemielnej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 13/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2015 rokuDodany: 2015-01-20 09:43:26
w sprawie przeprowadzenia V przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ostrowinie, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 14/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2015 rokuDodany: 2015-02-02 13:07:39
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych oraz budowlanych na nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy im. Juliusza Słowackiego.

Uchwała nr 15/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 stycznia 2015 rokuDodany: 2015-02-02 13:12:22
w sprawie zmiany uchwały Nr 08/2015 z dnia 14 stycznia 2015r w sprawie analizy poniesionych w roku 2014 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki,

Uchwała nr 16/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 stycznia 2015 rokuDodany: 2015-02-02 13:14:36
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego

Uchwała nr 17/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 stycznia 2015 rokuDodany: 2015-02-03 13:41:09
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy

Uchwała nr 18/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 03 lutego 2015 rokuDodany: 2015-02-06 11:54:00
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2015

Uchwała nr 19/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 03 lutego 2015 rokuDodany: 2015-02-06 11:54:51
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki w roku 2014

Uchwała nr 20/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 03 lutego 2015 rokuDodany: 2015-02-06 11:55:34
w sprawie zawarcia umowy użyczenia pomieszczenia stanowiącego własność Powiatu Oleśnickiego, położonego w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Uchwała nr 21/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lutego 2015 rokuDodany: 2015-02-16 11:18:43
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

Uchwała nr 22/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lutego 2015 rokuDodany: 2015-02-16 11:19:45
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych , inspekcji i straży uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Uchwała nr 23/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lutego 2015 rokuDodany: 2015-02-16 11:23:15
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2015 rok,

Uchwała nr 24/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lutego 2015 rokuDodany: 2015-02-16 11:26:39
w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej jednostek Powiatu Oleśnickiego na 2015 rok,

Uchwała nr 25/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lutego 2015 rokuDodany: 2015-02-16 11:29:34
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie,

Uchwała nr 26/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lutego 2015 rokuDodany: 2015-02-16 11:30:28
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Reymonta w Bierutowie do Programu Erasmus+ , Akcja 1. „Mobilność edukacyjna”, typ Akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” tytuł projektu: „Staż zagraniczny drogą do europejskich kompetencji zawodowych” oraz upoważnienia dyrektora do składania oświadczeń woli w ramach projektu,

Uchwała nr 27/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lutego 2015 rokuDodany: 2015-02-16 11:31:21
w sprawie planu dofinansowania w roku 2015 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki,

Uchwała nr 28/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lutego 2015 rokuDodany: 2015-02-16 11:32:03
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok,

Uchwała nr 29/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lutego 2015 rokuDodany: 2015-02-16 11:32:52
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w zakresie:1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2015,

Uchwała nr 30/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lutego 2015 rokuDodany: 2015-02-16 11:33:43
w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy Nr 2222/591/08, zawartej dnia 03.11.2008r.

Uchwała nr 31/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lutego 2015 rokuDodany: 2015-02-16 11:34:40
w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy Nr 2222/590/08, zawartej dnia 03.11.2008r.

Uchwała nr 32/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lutego 2015 rokuDodany: 2015-02-16 11:35:55
przeprowadzenia IV przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 35 ,AM-15, położonej w Bierutowie, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 33/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lutego 2015 rokuDodany: 2015-02-16 11:38:50
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2/75 AM-11,

Uchwała nr 34/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 lutego 2015 rokuDodany: 2015-02-20 09:27:16
w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie działalności innowacyjnej prowadzonej w Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie pn. „Edukacja Mundurowa”

Uchwała nr 35/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 lutego 2015 rokuDodany: 2015-03-06 14:10:42
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Przywróceni pamięci. Joseph Franzkowski – wybitny kronikarz ziemi sycowskiej”

Uchwała nr 36/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 lutego 2015 rokuDodany: 2015-03-06 14:11:49
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu do Programu Erasmus+ , Akcja 1. „Mobilność edukacyjna”, typ Akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” tytuł projektu: „Z polskiej wsi do Europy – zagraniczne staże szansą na podniesienie kompetencji zawodowych w hotelarstwie i gastronomii” oraz upoważnienia dyrektora do składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 37/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 lutego 2015 rokuDodany: 2015-03-06 14:12:41
w sprawie przeprowadzenia VI przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ostrowinie, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 38/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 lutego 2015 rokuDodany: 2015-03-06 14:14:36
w sprawie przekazania samochodu marki MERCEDES VITO 110 CDi, model, CREW DŁUGI, na rzecz CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZYCH W BIERUTOWIE, 56-420 Bierutów, ul. 1 Maja 8c, NIP 9111416470

Uchwała nr 39/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 lutego 2015 rokuDodany: 2015-03-06 14:16:32
w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy roli Beneficjenta/Projektodawcy w zakresie realizacji projektów w ramach Programów Operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Uchwała nr 40/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 lutego 2015 rokuDodany: 2015-03-06 14:18:37
w sprawie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem

Uchwała nr 41/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 marca 2015 rokuDodany: 2015-03-10 10:49:39
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru kandydata na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 42/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 marca 2015 rokuDodany: 2015-03-10 10:50:23
w sprawie wskazania zadań publicznych, które w roku 2015 wymagają realizacji w trybie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 43/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 marca 2015 rokuDodany: 2015-03-18 14:40:51
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2015,

Uchwała nr 44/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 marca 2015 rokuDodany: 2015-03-18 14:43:26
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.”Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami na terenie Powiatu Oleśnickiego”.

Uchwała nr 45/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 marca 2015 rokuDodany: 2015-03-27 09:06:02
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok

Uchwała nr 46/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 marca 2015 rokuDodany: 2015-03-27 09:06:44
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2014 r

Uchwała nr 47/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 marca 2015 rokuDodany: 2015-03-27 09:07:41
w sprawie przedstawienie Radzie Powiatu Oleśnickiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2014r

Uchwała nr 48/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 marca 2015 rokuDodany: 2015-03-27 09:08:19
w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy

Uchwała nr 49/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 marca 2015 rokuDodany: 2015-03-27 09:10:09
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

Uchwała nr 50/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 kwietnia 2015 rokuDodany: 2015-04-15 09:28:01
w sprawie upoważnienia zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 51/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 kwietnia 2015 rokuDodany: 2015-04-15 09:29:03
w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Powiatowego Centrum POmocy Rodzinie w OLeśnicy do wykonania zadań wynikających z realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd finansowanego ze środków Państwowego FUnduszu Rehabilitacji Osób NIepełnosprawnych

Uchwała nr 52/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 kwietnia 2015 rokuDodany: 2015-04-15 09:29:45
w sprawie realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w latach 2014 - 2015.

Uchwała nr 53/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 kwietnia 2015 rokuDodany: 2015-04-15 09:30:24
w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Kubik –Sekretarza Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oleśnicy do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 54/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 kwietnia 2015 rokuDodany: 2015-04-28 11:22:27
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 55/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 kwietnia 2015 rokuDodany: 2015-04-28 11:26:01
w sprawie zawarcia umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości, stanowiącej własność POwiatu Oleśnickiego, położonej w OLesnicy przy ul Armii Krajowej 1

Uchwała nr 56/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 kwietnia 2015 rokuDodany: 2015-04-28 11:27:51
w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2015

Uchwała nr 57/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 kwietnia 2015 rokuDodany: 2015-04-28 11:29:33
w sprawie przyznania stypendiów dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 58/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 kwietnia 2015 rokuDodany: 2015-04-28 11:38:00
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu SZkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

Uchwała nr 59/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 kwietnia 2015 rokuDodany: 2015-04-28 11:39:17
w sprawie upoważninia Pani Beaty Mazurek - dyrektor Zespołu Szkół POnadgimnazjalnych w Sycowie do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 60/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 kwietnia 2015 rokuDodany: 2015-05-13 09:39:38
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2015

Uchwała nr 61/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 maja 2015 rokuDodany: 2015-05-13 09:40:52
w sprawie przeprowadzenia V przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 35 AM – 15 , położonej w Bierutowie stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr 62/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 maja 2015 rokuDodany: 2015-05-13 09:42:05
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych na terenie Miasta Oleśnica do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 63/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 maja 2015 rokuDodany: 2015-05-28 15:14:22
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Oleśnickiego rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oleśnickiego za 2014r

Uchwała nr 64/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 maja 2015 rokuDodany: 2015-05-28 15:20:33
w sprawie upoważnienia kancelarii brokerskiej Supra Brokers Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu oleśnickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Uchwała nr 65/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 maja 2015 rokuDodany: 2015-05-28 15:21:35
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 1561 D położonej w obrębie Niemil na terenie Powiatu Oławskiego

Uchwała nr 66/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 maja 2015 rokuDodany: 2015-06-02 12:46:38
w sprawie powierzenia Pani Beacie Krzesińskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy.

Uchwała nr 67/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 maja 2015 rokuDodany: 2015-06-02 12:47:26
w sprawie upoważnienia Pani Beaty Krzesińskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 68/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 maja 2015 rokuDodany: 2015-06-02 12:48:13
w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Powiatowemu Zespołowi Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Uchwała nr 69/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 maja 2015 rokuDodany: 2015-06-02 12:48:57
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości , przeznaczonej do sprzedaży , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy.

Uchwała nr 70/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 8 czerwca 2015 rokuDodany: 2015-06-10 08:53:09
w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

Uchwała nr 71/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 czerwca 2015 rokuDodany: 2015-06-15 13:19:27
w sprawie upoważnienia Pani Beaty Krzesińskiej – Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oleśnicy do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 72/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 czerwca 2015 rokuDodany: 2015-06-15 13:20:17
upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy do wykonywania zadań wynikających z realizacji pilotażowego programu, Aktywny Samorząd finansowanego ze środków Państwowego FUnduszu Rehabilitacji Osób NIepełnosprawnych

Uchwała nr 73/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 czerwca 2015 rokuDodany: 2015-06-15 13:21:17
w sprawie realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w latach 2014 - 2015.

Uchwała nr 74/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 czerwca 2015 rokuDodany: 2015-06-23 12:49:48
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Twardogóra, dotyczącego przekazania środków finansowych na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowo – Gminnych

Uchwała nr 75/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 czerwca 2015 rokuDodany: 2015-06-23 12:51:11
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi na odcinku Sądrożyce – Dąbrowa o długości 1,595 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1470 D do skrzyżowania z drogą nr 1480 D do kategorii drogi gminnej

Uchwała nr 76/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 czerwca 2015 rokuDodany: 2015-06-24 14:05:36
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki

Uchwała nr 77/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2015 rokuDodany: 2015-07-02 08:58:50
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok

Uchwała nr 78/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2015 rokuDodany: 2015-06-30 11:48:33
wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Oleśnicy podczas jego nieobecności

Uchwała nr 79/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2015 rokuDodany: 2015-06-30 11:50:21
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bierutowie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Uchwała nr 80/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2015 rokuDodany: 2015-06-30 11:51:04
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Jemielnej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Uchwała nr 81/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2015 rokuDodany: 2015-06-30 11:51:50
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy

Uchwała nr 82/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 lipca 2015 rokuDodany: 2015-07-09 11:08:39
zmian uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok

Uchwała nr 83/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 lipca 2015 rokuDodany: 2015-07-09 12:58:13
w sprawie wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr 84/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 lipca 2015 rokuDodany: 2015-07-21 08:55:54
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości , przeznaczonej do sprzedaży , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie.

Uchwała nr 85/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 lipca 2015 rokuDodany: 2015-07-21 08:56:50
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki.

Uchwała nr 86/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 lipca 2015 rokuDodany: 2015-07-21 08:58:21
w sprawie zmiany uchwały 56/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 kwietnia 2015 r w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2015.

Uchwała nr 87/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 lipca 2015 rokuDodany: 2015-07-24 13:01:18
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok

Uchwała nr 88/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 sierpnia 2015 rokuDodany: 2015-08-27 13:57:26
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok,

Uchwała nr 89/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 sierpnia 2015 rokuDodany: 2015-08-27 13:58:30
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy.

Uchwała nr 90/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 sierpnia 2015 rokuDodany: 2015-08-27 13:59:33
w sprawie upoważnienia Panią Beatę Krzesińską –Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 91/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 sierpnia 2015 rokuDodany: 2015-08-27 14:00:24
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata , przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Oleśnicy , części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie jednostki

Uchwała nr 92/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 sierpnia 2015 rokuDodany: 2015-08-27 14:01:07
w sprawie upoważnienia Iwony Siemińskiej - Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie do podpisania umowy o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących remontu i modernizacji głównego budynku mieszkalnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie oraz do realizacji projektu

Uchwała nr 93/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 sierpnia 2015 rokuDodany: 2015-08-27 14:02:03
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 94/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 sierpnia 2015 rokuDodany: 2015-08-27 14:03:26
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę rolną działki nr 56/4 AM – 2 stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Jemielnej

Uchwała nr 95/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 sierpnia 2015 rokuDodany: 2015-08-27 14:04:34
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę rolną działki nr 35 AM – 15 stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Bierutowie

Uchwała nr 96/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 sierpnia 2015 rokuDodany: 2015-08-27 14:16:43
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2015r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Uchwała nr 97/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 sierpnia 2015 rokuDodany: 2015-08-27 14:17:39
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za I półrocze 2015r

Uchwała nr 98/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 sierpnia 2015 rokuDodany: 2015-08-27 14:18:23
nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy,

Uchwała nr 99/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 sierpnia 2015 rokuDodany: 2015-08-27 14:19:28
zmieniająca uchwałę 48/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19marca 2015r. w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy

Uchwała nr 100/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 sierpnia 2015 rokuDodany: 2015-08-27 14:20:22
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 101/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 sierpnia 2015 rokuDodany: 2015-08-27 14:21:07
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy do wykonywania zadań, wynikających z realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Uchwała nr 102/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 sierpnia 2015 rokuDodany: 2015-08-27 14:22:47
w sprawie realizacji przez Powiatowe Centrum Rodzinie w Oleśnicy projektu systemowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji ,Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie , w latach 2014-2015.

Uchwała nr 103/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 sierpnia 2015 rokuDodany: 2015-08-27 15:01:45
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1973D , oraz odcinków dróg nr 1950D i 1959D położonych na terenie Gminy Kobierzyce Powiatu Wrocławskiego .

Uchwała nr 104/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 sierpnia 2015 rokuDodany: 2015-08-27 15:02:45
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy pomiędzy ul. Wikliniarską i ul. Polną

Uchwała nr 105/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 sierpnia 2015 rokuDodany: 2015-08-27 15:03:55
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej

Uchwała nr 106/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 rokuDodany: 2015-09-02 08:05:28
w sprawie odwołania Pani Lilianny Głowackiej ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Uchwała nr 107/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 września 2015 rokuDodany: 2015-09-08 10:11:14
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 108/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 września 2015 rokuDodany: 2015-09-08 10:12:19
w sprawie uchylenia uchwały nr 107/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 109/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 września 2015 rokuDodany: 2015-09-08 10:13:12
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 110/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 września 2015 rokuDodany: 2015-09-08 10:14:01
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2015r

Uchwała nr 111/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 2015 rokuDodany: 2015-09-11 12:44:12
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi na terenie gminy Oleśnica kategorii drogi gminnej

Uchwała nr 112/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 2015 rokuDodany: 2015-09-11 12:45:29
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi na terenie Miasta Oleśnicy kategorii drogi gminnej

Uchwała nr 113/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 2015 rokuDodany: 2015-09-11 12:48:23
w sprawie ustalenia wynagrodzenia pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 114/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 2015 rokuDodany: 2015-09-11 12:50:05
w sprawie upoważnienia Pana Mariusza Parisa – dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Sybiraków w Oleśnicy do podejmowania czynności w celu ustanowienia służebności na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 115/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 2015 rokuDodany: 2015-09-11 12:52:49
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz MGK Sp. z o. o. w związku posadowieniem na części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego przyłącza ciepłowniczego

Uchwała nr 116/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 2015 rokuDodany: 2015-09-11 12:53:55
w sprawie odwołania darowizny działki zabudowanej, położonej w Dziadowej Kłodzie przekazanej przez Powiat Oleśnicki na rzecz Gminy Dziadowa Kłoda

Uchwała nr 117/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 2015 rokuDodany: 2015-09-14 14:01:29
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka dawnej drogi krajowej nr 8 położonej na terenie gminy Syców.

Uchwała nr 118/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 września 2015 rokuDodany: 2015-09-22 15:29:33
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2015

Uchwała nr 119/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 września 2015 rokuDodany: 2015-09-23 09:32:37
w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2016-2030

Uchwała nr 120/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 września 2015 rokuDodany: 2015-09-23 09:34:03
w sprawie szczegółowych zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016r

Uchwała nr 121/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 września 2015 rokuDodany: 2015-09-23 09:34:53
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu podczas jego nieobecności

Uchwała nr 122/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 września 2015 rokuDodany: 2015-09-23 09:35:58
w sprawie zmieniająca uchwałę nr 93/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 sierpnia 2015r w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 123/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 września 2015 rokuDodany: 2015-09-23 09:36:38
w sprawie odwołania darowizny działki zabudowanej położonej w Miłowicach przekazanej przez Powiat Oleśnicki na rzecz Gminy Dziadowa Kłoda

Uchwała nr 124/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 września 2015 rokuDodany: 2015-09-23 09:37:35
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego przez Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bierutowie

Uchwała nr 125/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 września 2015 rokuDodany: 2015-09-23 09:38:24
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Stradomii Dolnej

Uchwała nr 126/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 września 2015 rokuDodany: 2015-09-29 12:55:44
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Gminy Twardogóra do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 127/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 września 2015 rokuDodany: 2015-09-29 12:56:44
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej – ul. Wschodniej w miejscowości Goszcz położonej na terenie Gminy Twardogóra Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 128/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 września 2015 rokuDodany: 2015-09-29 12:57:45
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie.

Uchwała nr 129/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 września 2015 rokuDodany: 2015-09-29 12:59:33
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Bierutowie.

Uchwała nr 130/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 września 2015 rokuDodany: 2015-09-29 13:01:45
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Bierutowie.

Uchwała nr 131/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 września 2015 rokuDodany: 2015-09-29 13:02:59
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Bierutowie

Uchwała nr 132/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 września 2015 rokuDodany: 2015-09-29 13:04:25
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej nr 4 w Oleśnicy.

Uchwała nr 133/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 września 2015 rokuDodany: 2015-09-29 13:05:23
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie, oznaczonej jako działka nr 211/9 AM-2, przeznaczonej do dzierżawy

Uchwała nr 134/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 września 2015 rokuDodany: 2015-09-29 13:06:26
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie, oznaczonej jako działka nr 65 AM-2, przeznaczonej do dzierżawy

Uchwała nr 135/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 8 października 2015 rokuDodany: 2015-10-20 10:27:40
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2015 r

Uchwała nr 136/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 8 października 2015 rokuDodany: 2015-10-20 10:29:01
w sprawie zmiany uchwały Nr 118/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 września 2015 r w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2015r

Uchwała nr 137/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 8 października 2015 rokuDodany: 2015-10-20 10:29:46
w sprawie przyjęcia treści zaproszenia do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy za rok 2015

Uchwała nr 138/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 8 października 2015 rokuDodany: 2015-10-20 10:30:48
w sprawie przeprowadzenia II przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę działki nr 56/4 AM -2 stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Jemielnej

Uchwała nr 139/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 8 października 2015 rokuDodany: 2015-10-20 10:31:57
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Powiatowemu Zespołowi Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 140/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 8 października 2015 rokuDodany: 2015-10-20 10:34:58
w sprawie uchylenia uchwały nr 109/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Uchwała nr 141/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 października 2015 rokuDodany: 2015-10-20 10:38:06
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 142/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 października 2015 rokuDodany: 2015-10-28 14:19:46
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 143/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 października 2015 rokuDodany: 2015-10-28 14:22:34
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę działki nr 65 AM-2, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Ostrowinie.

Uchwała nr 144/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 października 2015 rokuDodany: 2015-10-28 14:24:28
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę działki nr 211/9 AM-2,stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Ostrowinie

Uchwała nr 145/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 października 2015 rokuDodany: 2015-11-03 09:53:18
w sprawie zmiany uchwały Nr 135/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 08 października 2015 r w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2015r

Uchwała nr 146/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 października 2015 rokuDodany: 2015-11-03 09:54:32
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2015r

Uchwała nr 147/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 listopada 2015 rokuDodany: 2015-11-20 13:31:46
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2016r

Uchwała nr 148/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 listopada 2015 rokuDodany: 2015-11-20 13:38:40
w sprawie przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2016-2030

Uchwała nr 149/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 listopada 2015 rokuDodany: 2015-11-20 13:41:10
w sprawie cofnięcia oświadczenia woli w zakresie wypowiedzenia umowy dzierżawy, zawartej dnia 14.11.2000 r z Andrzejem Hrebeniukiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą handlowo usługową „DALHAN” Andrzej Hrebeniuk

Uchwała nr 150/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 listopada 2015 rokuDodany: 2015-11-20 13:43:22
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Miłowicach

Uchwała nr 151/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 listopada 2015 rokuDodany: 2015-11-20 13:44:19
w sprawie przeprowadzenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej

Uchwała nr 152/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 listopada 2015 rokuDodany: 2015-11-20 13:45:28
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleśnickiego w 2016 r

Uchwała nr 153/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 listopada 2015 rokuDodany: 2015-11-20 13:47:03
w sprawie ustalenia wynagrodzenia pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy .

Uchwała nr 154/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 listopada 2015 rokuDodany: 2015-12-07 11:44:25
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w I Liceum Ogólnokształcącym im. J.Słowackiego w Oleśnicy

Uchwała nr 155/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 listopada 2015 rokuDodany: 2015-12-07 11:45:16
wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie podczas jego nieobecności

Uchwała nr 156/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 listopada 2015 rokuDodany: 2015-12-07 11:46:10
zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”

Uchwała nr 157/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 grudnia 2015 rokuDodany: 2015-12-11 10:44:23
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2015r.

Uchwała nr 158/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 grudnia 2015 rokuDodany: 2015-12-11 10:45:57
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej , prowadzącej działalność pożytku publicznego, prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleśnickiego w 2016r

Uchwała nr 159/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 grudnia 2015 rokuDodany: 2015-12-11 10:46:49
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w zakresie : upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała nr 160/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 grudnia 2015 rokuDodany: 2015-12-11 10:48:42
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w zakresie: kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwała nr 161/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 grudnia 2015 rokuDodany: 2015-12-11 10:49:41
zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania w roku 2015 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki

Uchwała nr 162/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 grudnia 2015 rokuDodany: 2015-12-15 08:57:45
w sprawie zmiany uchwały 56/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2015

Uchwała nr 163/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 grudnia 2015 rokuDodany: 2015-12-15 08:58:44
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Oleśnickiego w 2016r.

Uchwała nr 164/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2015 rokuDodany: 2015-12-22 09:50:12
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 165/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2015 rokuDodany: 2015-12-22 09:50:59
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w obszarze kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwała nr 166/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2015 rokuDodany: 2015-12-22 09:51:43
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej pn. „ Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu oleśnickiego”

Uchwała nr 167/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2015 rokuDodany: 2015-12-22 09:52:42
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała nr 168/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2015 rokuDodany: 2015-12-22 09:53:25
w sprawie wyrażenia woli ustanowienia służebności gruntowej dla części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 18/8 AM-25 obręb Oleśnica

Uchwała nr 169/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2015 rokuDodany: 2015-12-22 09:54:19
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 170/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2015 rokuDodany: 2015-12-22 09:55:13
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w obszarze Pomocy Społecznej

Uchwała nr 171/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia 2015 rokuDodany: 2016-01-07 11:59:08
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2015

Uchwała nr 172/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia 2015 rokuDodany: 2016-01-07 12:07:48
W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie ruchomych aktywów trwałych pracowni RTG w Powiatowym Zespole Szpitali z Oleśnicy.

Uchwała nr 173/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia 2015 rokuDodany: 2016-01-07 12:08:39
w sprawie przekazania I Liceum Ogólnokształcącemu w Oleśnicy nakładów inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji deszczowej, wykonanej w ramach zadania pn."Konserwacja zachowawcza dekoracji balustrady, remont tarasu, naprawa i wymiana uszkodzonych elementów odwodnienia dachu w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej"

Uchwała nr 174/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia 2015 rokuDodany: 2016-01-07 12:09:43
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie na terenie Powiatu Oleśnickiego w roku 2016.

Uchwała nr 175/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia 2015 rokuDodany: 2016-01-07 12:15:12
w sprawie udzielenia wsparcia w formie dotacji , w trybie przewidzianym w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj.Dz.U z 2014r poz. 1118z póxn. zm) na dofinansowanie zadania publicznego POwiatu OLeśnickiego w roku 2016 pn" Prowadzenie Domu POmocy Społecznej dla Osób NIepełnosprawnych INtelektualnie na terenie POwiatu OLeśnickiego o liczbie miejsc 32"


Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2016-01-07 12:15:12
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2015-01-13 08:57:02
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 4838