Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłymi warsztatami szkolnymi w Twardogórze


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Zarząd Powiatu Oleśnickiego

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłymi warsztatami szkolnymi dz. nr 16 AM 25 o pow. 0,2856 ha, położonej w Twardogórze przy ul. Gdańskiej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego. 

Księga wieczysta nr WR1E/00040833/4. Nr jednostki rejestrowej: 1362.

 

Nr działki, pow. [ha]

Budynki użytkowe znajdujące się w granicach działki

Pow. użytkowa budynków [m2]

Wadium

[zł]

Minimalne postąpienie [zł]

Cena wywoławcza           w I przetargu brutto [zł]

Cena wywoławcza brutto [zł]

Uwagi

16 AM 25              o pow. 0,2856

główny budynek „A”

1110

38 300

3 830

470 000

383 000

Na działce znajduje się czynna trafostacja

dawna hala traka „B”

114

wiata „C”

269,5


Cena wywoławcza została obniżona o 18,51% w stosunku do ceny wywoławczej   w I przetargu

 Przetarg odbędzie się 13 listopada 2013r. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, pokój 210, I piętro.

 Opis nieruchomości :

Nieruchomość położona jest przy ul. Gdańskiej w odległości ok. 600 m od centrum miasta Twardogóra. Nieruchomość sąsiaduje z terenem zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, basenem otwartym  z podgrzewaną wodą i lodowiskiem miejskim, terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi wzdłuż rzeczki Skoryni. 

Budynki przyłączone są do następujących sieci: woda, kanalizacja sanitarna, prąd.

Budynek użytkowy „A”:

Obiekt dwukondygnacyjny z końca XIX wieku, poddasze użytkowe oraz strych pod kalenicą

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegieł ceramicznych pełnych. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną wymienioną w 2008 r. Strop nad przyziemiem z cegieł na belkach stalowych, nad parterem i poddaszem stropy drewniane, schody wewnętrzne drewniane. W przyziemiu okna drewniane skrzynkowe, na parterze i poddaszu okna drewniane z wypróżniowaną szybą wymienione w 2008 r. Drzwi drewniane pełne.

Ogrzewanie centralne w przyziemiu budynku, instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna.

Budynek użytkowy „B” - dawna hala traka:

Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza z lat siedemdziesiątych XX wieku.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z pustaków. Stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Okna drewniane skrzynkowe, drzwi drewniane pełne, posadzka cementowa. Instalacja elektryczna oraz wodno kanalizacyjna. Budynek był użytkowany jako hala traka do przecierania drewna.

 Wiata „C”:

Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana: słupy  i fragmenty ścian z cegły ceramicznej pełnej oraz pustaków suporeksowych, ściany nieotynkowane. Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachą falistą. W dwóch boksach wrota stalowe przesuwne. Obiekt ze względu na słaby stan techniczny kwalifikuje się do rozbiórki.

 Działka przylega do drogi publicznej.

Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.

 Do momentu sprzedaży, nieruchomość pozostaje w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnicy.

 Nieruchomość nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie             z przeznaczeniem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XII/66/07 z dnia 26.10.2007r., działka nr 16 AM 25 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: UOUsługi oświaty.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

       Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

       - pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach

       przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

       - dokument tożsamości

       - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oraz siedzibę i aktualny

      odpis z właściwego rejestru nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu. 

      - w przypadku cudzoziemców( w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r.

      o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) - uwierzytelnione przez 

      tłumacza przysięgłego odpisy z właściwego rejestru, zgodę lub promesę    

      Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

      - w przypadku , gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim 

     na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej ( w tym prowadząca

     działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność

     obojga małżonków.

    W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać                

    ( w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na

    przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości,

    będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku

    wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

    - upoważnienie do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości,                  

   chyba że podmiot ubiegający się o nabycie

    nieruchomości bierze udział w przetargu osobiście,

       - oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej .

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium dla w/w nieruchomości zabudowanej w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 6 listopada 2013r. na konto Starostwa Powiatowego w Oleśnicy ,ul. Słowackiego 10 

         Bank Spółdzielczy O/Oleśnica   90 9584 0008 2001 0000 9999 0004.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto pisemnie wskazane przez uczestnika przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia własności nieruchomości zabudowanej.

Wyklucza się możliwość dokonania płatności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Termin przeprowadzonych przetargów: I przetarg-21.03.2013r., II przetarg-14.08.2013r., III przetarg-26.09.2013r.

Termin złożeniawniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) upłynął 12 grudnia 2012 r. W powyższym terminie nie wpłynęły wnioski spełniające warunki określone w w/w ustawie.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości zabudowanej (umniejszoną o wcześniej wpłacone wadium ), nie później niż na jeden dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Zapłata za nabycie nieruchomości powinna wpłynąć na rachunek Starostwa Powiatowego w Oleśnicy Nr Bank Spółdzielczy O/Oleśnica Nr 479584 0008 2001 0000 9999 0002.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz w umowie notarialnej oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (w tym ogłoszenia prasowe, wycena ).

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zabudowanej nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zarząd Powiatu Oleśnickiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa oraz ogłoszenie w prasie lokalnej, podając przyczynę odwołania przetargu.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej .

Przekazanie – przejęcie nieruchomości nastąpi w terminie 7 dni od dnia sporządzenia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Na wniosek zainteresowanego inwestora:

-          w kwestii możliwości przyszłego zagospodarowania tej nieruchomości informacji udzieli Urząd Miasta i Gminy Twardogóra.

-          z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu można zapoznać się w Wydziale Geodezji

            i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Uwaga: wskazanie granic działki nr 16 AM 25 na gruncie przez geodetę może dokonać Starostwo Powiatowe w Oleśnicy na koszt nabywcy. 

Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy – II piętro, Urzędu Miasta Oleśnica, Urzędzie Miasta i Gminy: Twardogóra, Międzybórz, Bierutów, Urzędzie Gminy Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego Oleśnica i Związku Powiatów Polskich.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm. ), oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Oleśnicy pokój 311, II piętro lub telefonicznie nr (071) 314 01 39, (071) 314 01 37.      

 Oleśnica, dnia 10.10.2013 roku                                                                   

Wicestarosta Oleśnicki – Sławomir Pytel

 


Lista załączników:

Zdjęcia nieruchomościDodany: 2013-11-08 15:46:18

Informację wytworzył: Marcin Drab Data modyfikacji: 2013-11-08 15:46:18 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Marcin Drab Data utworzenia: 2013-11-08 15:42:47
Za informację odpowiada: Wiktoria Wróblewska Liczba wyświetleń: 3691

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  

Nast?pna strona