Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w Ostrowinie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w Ostrowinie, gmina Oleśnica KW WR1E/00031808/4, jedn. rejestrowa nr 4

   Cena wywoławcza została obniżona do wysokości wskazanej w tabeli poniżej

 

Nr działki

Pow.

działki

(ha)

Wartość

nieruchomości

netto (zł)

Cena wywoławcza

netto (zł)

 

Wadium

(zł)

 

Minimalne

postąpienie (zł)

Termin wpłaty wadium

Termin IV przetargu

Uwagi

50/6 AM 2

0,2001

46 850

42 165

4 216

440

30.12.2013r.

08.01.2014r. o godz. 13:00

sprzedaż  każdej z działek następuje wraz

z udziałem 1/9 części

w dz. nr 50/3

50/8 AM 2

0,2000

46 828

42 145

4 215

430

30.12.2013r.

08.01.2014r. o godz. 13:30

50/10 AM 2

0,2000

46 828

42 145

4 215

430

30.12.2013r.

08.01.2014r. o godz. 14:00

50/12 AM 2

0,5975

112 047

100 842

10 085

1010

30.12.2013r.

08.01.2014r. o godz. 14:30

 

Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 50/3 AM 2 o powierzchni 0,1426 ha ( w tym: RV 0,0449 ha, RVI 0,0636 ha, ŁV 0,0341 ha ) to droga wewnętrzna, która stanowi współwłasność:        w udziale 8/9 części Powiatu Oleśnickiego oraz w udziale 1/9 części osoby fizycznej i posiada księgę wieczystą Nr WR1E/00085297/1, jedn. rejestrowa nr 316.

 Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Termin przeprowadzonych przetargów: I przetarg-13.08.2013r., II przetarg-25.09.2013r, III przetarg-14.11.2013r.

 1. Przetarg na w/w działki odbędzie się w terminie oraz kolejności ustalonej w tabeli powyżej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, pok. 210,   I piętro.

2. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium na konkretną działkę  w gotówce na konto Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10 Bank Spółdzielczy O/Oleśnica Nr 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004, tak aby środki pieniężne wpłynęłynakonto do dnia wskazanego w tabeli.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane pisemnym wnioskiem przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.

Wyklucza się możliwość dokonania płatności jakimikolwiek wierzytelnościami.

3. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

       Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

       - pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach

       przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

       - dokument tożsamości

       - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oraz siedzibę i aktualny

      odpis z właściwego rejestru nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu. 

      - w przypadku cudzoziemców( w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r.

      o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) - uwierzytelnione przez 

      tłumacza przysięgłego odpisy z właściwego rejestru, zgodę lub promesę    

      Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

      - w przypadku , gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim 

     na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej ( w tym prowadząca

     działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność

     obojga małżonków.

    W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać                

    ( w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na

    przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości,

    będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku

    wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

    - upoważnienie do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości,                  

   chyba że podmiot ubiegający się o nabycie

    nieruchomości bierze udział w przetargu osobiście,

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej .

 

4. Opis nieruchomości:

Działki prostokątne w terenie płaskim, porośnięte pojedynczymi samosiejkami sosny, położone w odległości około 14 km od Oleśnicy, 40 km od Wrocławia i 10 km od zjazdu  z czteropasmowej obwodnicy Oleśnicy (będącej fragmentem budowanej trasy S-8 Wrocław –Warszawa).Dojazd drogą asfaltową w pobliżu kompleks leśny, użytki rolne, istniejąca 

i planowana zabudowa jednorodzinna. Prąd, woda w drodze.

W sąsiedztwie nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.

W/w działki posiadają aktualne decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego wraz z urządzeniami budowlanymi.

5. Działki stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone hipoteką ani innymi ciężarami, ograniczeniami.

6. Termin złożenia wniosków przez osoby,którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) upłynął                            4 lipca 2013r.

W powyższym terminie nie wpłynęły wnioski spełniające warunki określone w w/w ustawie.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedaży działki (umniejszoną o wcześniej wpłacone wadium ), nie później niż na jeden dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

7. Zarząd Powiatu zawiadomi  nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży działki, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawiennictwa się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu bez usprawiedliwienia Zarząd Powiatu może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Nabywca działki ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz w umowie notarialnej oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (między innymi ogłoszenia prasowe, wycena).

9. Zarząd Powiatu Oleśnickiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa oraz ogłoszenie w prasie lokalnej, podając przyczynę odwołania przetargu.

10. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

11. Zapłata za nabycie nieruchomości powinna wpłynąć na rachunek

Starostwa Powiatowego w Oleśnicy Bank Spółdzielczy O/Oleśnica

Nr 47 9584 0008 2001 0000 9999 0002  najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

12. Protokolarne przekazanie  działki nastąpi w terminie do 4 dni roboczych od sporządzenia umowy notarialnej.

13. Na wniosek zainteresowanego inwestora :

     - w kwestii możliwości przyszłego zagospodarowania działki informacji 

        udzieli Urząd Gminy w Oleśnicy

     - z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu można zapoznać się w Wydziale Geodezji

 i  Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w   Oleśnicy.

 Uwaga: wskazanie granic działek nr: 50/6, 50/8, 50/10, 50/12 AM-2 na gruncie przez geodetę może dokonać Starostwo Powiatowe w Oleśnicy na koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy II piętro, Urzędu Miasta Oleśnica, Urzędzie Miasta i Gminy: Twardogóra, Międzybórz, Syców, Urzędzie Miejskim Bierutów, Urzędzie Gminy: Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Oleśnica na stronie internetowej Starostwa Powiatowego Oleśnica oraz stronie BIP.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowany w prasie o zasięgu powiatowym.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, pokój 311, II piętro lub telefonicznie pod nr (71) 314 01 39, (71) 314 01 37.         

 Oleśnica, dnia 28.11.2013 roku                                                                    

Starosta Oleśnicki-Zbigniew Potyrała  


Lista załączników:

Zdjęcia nieruchomościDodany: 2013-12-02 14:24:47

Informację wytworzył: Marcin Drab Data modyfikacji: 2013-12-02 14:30:14 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Marcin Drab Data utworzenia: 2013-12-02 14:18:49
Za informację odpowiada: Wiktoria Wróblewska Liczba wyświetleń: 5292

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  

Nast?pna strona