Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Zarządu - rok 2022


Lista załączników:

Uchwała nr 488/2022 z 4 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-01-17 12:25:43
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2022 rok

Uchwała nr 489/2022 z 4 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-01-17 13:05:16
w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej jednostek Powiatu Oleśnickiego na 2022 rok

Uchwała nr 490/2022 z 4 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-01-17 13:07:08
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Uchwała nr 491/2022 z 4 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-01-17 13:14:04
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Oleśnickim na rok 2022

Uchwała nr 492/2022 z 12 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-01-17 13:16:45
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy do Programu Erasmus+, Akcja I. „Mobilność edukacyjna”, typ Akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, tytuł projektu „Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli I LO w Oleśnicy gwarancją wysokiej jakości edukacji młodzieży” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 493/2022 z 12 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-01-17 13:17:38
w sprawie udzielenia dotacji i zawarcia umowy z Miastem Oleśnicą, celem dofinansowania Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja

Uchwała nr 494/2022 z 19 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-01-20 10:12:28
w sprawie analizy poniesionych w 2021 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 495/2022 z 19 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-01-20 10:13:51
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2022 w obszarze pomocy społecznej pn. „Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej na terenie Powiatu Oleśnickiego”

Uchwała nr 496/2022 z 19 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-01-20 10:15:33
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2022 w obszarze pomocy społecznej pn. „Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej na terenie Powiatu Oleśnickiego”

Uchwała nr 497/2022 z 27 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-02-02 13:23:40
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2022 r.

Uchwała nr 498/2022 z 27 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-02-02 13:25:04
w sprawie przekazania dotacji celowej dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 499/2022 z 27 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-02-02 13:31:07
w sprawie przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 500/2022 z 27 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-02-02 13:32:46
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprawowania nadzoru nad działalnością Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Uchwała nr 501/2022 z 27 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-02-02 13:34:17
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/75 AM-11, obręb Oleśnica, z której przeznaczony jest do dzierżawy boks garażowy nr 30

Uchwała nr 502/2022 z 27 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-02-02 13:35:59
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/75 AM-11, przeznaczonej do dzierżawy

Uchwała nr 503/2022 z 27 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-02-02 13:38:29
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie do Programu Erasmus+, Akcja 1. „Mobilność edukacyjna osób”, typ Akcji „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych”, tytuł projektu: „W drogę po kompetencje” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 504/2022 z 9 lutego 2022 r.Dodany: 2022-02-11 09:26:32
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała nr 505/2022 z 9 lutego 2022 r.Dodany: 2022-02-11 09:30:21
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki w roku 2021

Uchwała nr 506/2022 z 9 lutego 2022 r.Dodany: 2022-02-11 09:33:26
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie

Uchwała nr 507/2022 z 16 lutego 2022 r.Dodany: 2022-02-21 13:33:33
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2022 r.

Uchwała nr 508/2022 z 16 lutego 2022 r.Dodany: 2022-02-17 11:51:17
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze do Programu Erasmus+, Akcja 1. "Mobilność Edukacyjna", typ Akcji "Kształcenie i szkolenie zawodowe", tytuł projektu "Praktyki zawodowe uczniów kluczem do wejścia na międzynarodowy rynek pracy" oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 509/2022 z 23 lutego 2022 r.Dodany: 2022-02-25 10:00:03
w sprawie zawarcia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy boksu garażowego nr 30, położonego przy ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy, stanowiącego własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 510/2022 z 23 lutego 2022 r.Dodany: 2022-02-25 10:01:21
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie

Uchwała nr 511/2022 z 23 lutego 2022 r.Dodany: 2022-02-25 10:02:36
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2022, w obszarze pomocy społecznej pn. „Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej na terenie Powiatu Oleśnickiego”

Uchwała nr 512/2022 z 2 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-09 13:40:59
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2022 r.

Uchwała nr 513/2022 z 2 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-04 08:53:03
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2022-2031

Uchwała nr 514/2022 z 2 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-04 08:54:52
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

Uchwała nr 515/2022 z 2 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-04 08:56:25
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 516/2022 z 2 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-07 09:20:09
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę boksów garażowych położonych na części działki nr 2/75 AM-11, obręb Oleśnica, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 517/2022 z 8 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-14 13:30:23
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2022, w obszarze upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała nr 518/2022 z 23 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-24 13:54:33
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Dobroszyce

Uchwała nr 519/2022 z 23 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-24 13:56:02
w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Uchwała nr 520/2022 z 23 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-24 13:57:57
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała nr 521/2022 z 23 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-24 14:28:10
w sprawie wyrażenia zgody na przyłączenie do sieci gazowej nieruchomości oddanych w trwały zarząd

Uchwała nr 522/2022 z 23 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-24 14:30:02
w sprawie odwołania I przetargu na dzierżawę boksu garażowego nr 26 położonego na części działki nr 2/75 AM-11, obręb Oleśnica, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 523/2022 z 23 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-24 14:31:36
w sprawie przekazania dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych

Uchwała nr 524/2022 z 25 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-29 11:46:53
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2022 r.

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2022-03-29 11:46:53 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2022-01-14 15:15:22
Za informację odpowiada: Halina Szydłowska Liczba wyświetleń: 2423