Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Zarządu - rok 2020


Lista załączników:

Uchwała nr 181/2020 z 8 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-14 08:10:15
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2020 rok

Uchwała nr 182/2020 z 8 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-14 08:13:01
w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej jednostek Powiatu Oleśnickiego na 2020 rok

Uchwała nr 183/2020 z 8 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-14 08:25:10
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Uchwała nr 184/2020 z 8 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-14 08:26:30
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Oleśnica

Uchwała nr 185/2020 z 8 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-14 08:27:32
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Uchwała nr 186/2020 z 8 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-14 08:29:58
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, na czas nieokreślony przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie działki zabudowanej nr 96/4 AM – 2 obręb Ostrowina, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, na rzecz Gminy Oleśnica

Uchwała nr 187/2020 z 15 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-23 08:22:41
w sprawie analizy poniesionych w roku 2019 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 188/2020 z 15 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-23 08:24:01
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bierutowie

Uchwała nr 189/2020 z 15 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-23 08:25:44
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bierutowie

Uchwała nr 190/2020 z 15 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-23 08:26:25
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bierutowie

Uchwała nr 191/2020 z 15 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-23 08:27:34
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

Uchwała nr 192/2020 z 22 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-27 09:53:41
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie

Uchwała nr 193/2020 z 22 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-27 09:56:08
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie

Uchwała nr 194/2020 z 22 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-27 09:58:41
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2020–2023, z perspektywą na lata 2024-2027”

Uchwała nr 195/2020 z 22 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-27 09:59:50
w sprawie udzielenia dotacji i zawarcia umowy z Miastem Oleśnica celem dofinansowania Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy

Uchwała nr 196/2020 z 22 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-27 10:02:50
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki w roku 2019

Uchwała nr 197/2020 z 22 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-27 10:05:05
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Oleśnickiego do konkursu dla Poddziałania 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - nabór horyzontalny o numerze: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-375/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, tytuł projektu: „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkól Ponadpodstawowych w Sycowie" oraz udzielenia upoważnienia pani Beacie Mazurek, dyrektorowi Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Sycowie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Oleśnickiego w związku ze złożeniem wniosku i realizacją projektu

Uchwała nr 198/2020 z 22 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-27 10:05:58
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy do Programu Erasmus+ „ Akcja 1. „Mobilność edukacyjna", typ Akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej" tytuł projektu: „Innowacyjna szkoła bez granic" oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 199/2020 z 22 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-27 10:06:45
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Bierutowie do Programu Erasmus+ „ Akcja 1. „Mobilność edukacyjna", typ Akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego" tytuł projektu: „Praktyka zagraniczna dla informatyków i logistyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych" oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 200/2020 z 29 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-31 09:35:22
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

Uchwała nr 201/2020 z 29 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-31 09:36:27
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy do Programu Erasmus +, Akcja1 “ Mobilność edukacyjna” , typ Akcji KA 1” Mobilność kadry edukacji szkolnej” tytuł projektu: “ Język kluczem do efektywnej edukacji zawodowej “ oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 202/2020 z 29 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-31 09:39:38
w sprawie zmiany Uchwały Nr 188/2020 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 stycznia 2020 r w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bierutowie

Uchwała nr 203/2020 z 29 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-31 09:40:27
w sprawie zmiany Uchwały Nr 189/2020 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 stycznia 2020 r w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości , przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bierutowie.

Uchwała nr 204/2020 z 29 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-31 09:43:20
w sprawie zmiany Uchwały Nr 190/2020 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bierutowie

Uchwała nr 205/2020 z 5 lutego 2020 r.Dodany: 2020-02-07 11:25:06
w sprawie upoważnienia dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im.Ks Jana Twardowskiego w Oleśnicy do zaciągania zobowiązań finansowych w ramach realizacji projektu “Lokalny Animator Sportu”

Uchwała nr 206/2020 z 5 lutego 2020 r.Dodany: 2020-02-07 11:25:56
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2020 w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej

Uchwała nr 207/2020 z 5 lutego 2020 r.Dodany: 2020-02-07 11:26:58
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 w obszarze pomocy społecznej

Uchwała nr 208/2020 z 5 lutego 2020 r.Dodany: 2020-02-07 11:27:41
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 w obszarze pomocy społecznej , pn. “Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego”

Uchwała nr 209/2020 z 5 lutego 2020 r.Dodany: 2020-02-07 11:28:28
w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej dróg samorządowych w roku 2020

Uchwała nr 210/2020 z 20 lutego 2020 r.Dodany: 2020-02-25 10:02:34
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

Uchwała nr 211/2020 z 26 lutego 2020 r. Dodany: 2020-02-27 11:05:48
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2020 w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej pn. „Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu oleśnickiego"

Uchwała nr 212/2020 z 26 lutego 2020 r. Dodany: 2020-02-27 11:06:31
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Syców

Uchwała nr 213/2020 z 26 lutego 2020 r. Dodany: 2020-02-27 11:07:57
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Uchwała nr 214/2020 z 4 marca 2020 r.Dodany: 2020-03-10 10:54:26
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

Uchwała nr 215/2020 z 4 marca 2020 r.Dodany: 2020-03-10 10:55:56
w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Uchwała nr 216/2020 z 4 marca 2020 r.Dodany: 2020-03-10 10:56:52
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o akredytację Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oleśnicy

Uchwała nr 217/2020 z 4 marca 2020 r.Dodany: 2020-03-10 10:57:59
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2020 i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2020

Uchwała nr 218/2020 z 4 marca 2020 r.Dodany: 2020-03-10 10:58:48
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 5597P, położonej na terenie Gminy Kraszewice w Powiecie Ostrzeszowskim , kategorii drogi powiatowej

Uchwała nr 219/2020 z 4 marca 2020 r.Dodany: 2020-03-10 10:59:42
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres oznaczony kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 220/2020 z 11 marca 2020 r.Dodany: 2020-03-17 10:17:19
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „XVIII Międzypowiatowy Mityng w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych Szklarska Poręba – Jakuszyce 2020”

Uchwała nr 221/2020 z 23 marca 2020 r.Dodany: 2020-04-02 09:49:12
w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

Uchwała nr 222/2020 z 23 marca 2020 r.Dodany: 2020-04-02 09:50:25
w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

Uchwała nr 223/2020 z 23 marca 2020 r.Dodany: 2020-04-02 09:51:45
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

Uchwała nr 224/2020 z 23 marca 2020 r. Dodany: 2021-06-16 10:32:27
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2019 r.

Uchwała nr 225/2020 z 23 marca 2020 r.Dodany: 2020-04-02 10:17:32
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2019 r.

Uchwała nr 226/2020 z 6 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-04-23 08:41:23
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

Uchwała nr 227/2020 z 6 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-04-23 08:42:26
w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy

Uchwała nr 228/2020 z 6 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-04-23 08:44:07
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 57 i nr 58/3 AM – 2 obręb Ostrowina, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym

Uchwała nr 229/2020 z 22 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-05-05 08:23:33
w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy

Uchwała nr 230/2020 z 22 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-05-05 08:24:58
w sprawie nieodpłatnego przekazania szkołom prowadzonym przez Powiat Oleśnicki laptopów i tabletów zakupionych w ramach projektu Zdalna Szkoła

Uchwała nr 231/2020 z 22 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-05-05 08:25:41
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 232/2020 z 22 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-05-05 08:26:21
w sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż części nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 39,5381 ha, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w Bierutowie

Uchwała nr 233/2020 z 22 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-05-05 08:27:01
w sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż części nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 28,5540 ha, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w Bierutowie

Uchwała nr 234/2020 z 22 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-05-05 08:31:00
w sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż części nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 19,1279 ha, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w Bierutowie

Uchwała nr 235/2020 z 22 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-05-05 08:33:31
w sprawie nadania sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy imienia Olgi Tokarczuk

Uchwała nr 236/2020 z 29 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-05-06 12:26:50
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

Uchwała nr 237/2020 z 29 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-05-06 12:43:02
w sprawie określenia zasad czasowego obniżenia czynszów z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości , stanowiących mienie Powiatu Oleśnickiego, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom zakażeń COVID-19

Uchwała nr 238/2020 z 29 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-05-06 12:44:55
w sprawie zmiany uchwały nr 232/2020 dotyczącej przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż części nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 39,5381 ha, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bierutowie

Uchwała nr 239/2020 z 29 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-05-06 12:45:46
w sprawie zmiany uchwały nr 233/2020 dotyczącej przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż części nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 28,5540 ha, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bierutowie

Uchwała nr 240/2020 z 29 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-05-06 12:46:48
w sprawie zmiany uchwały nr 234/2020 dotyczącej przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż części nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 19,1279 ha, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bierutowie

Uchwała nr 241/2020 z 6 maja 2020 r.Dodany: 2020-05-13 14:37:25
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.” Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S 8”

Uchwała nr 242/2020 z 6 maja 2020 r.Dodany: 2020-05-13 15:06:56
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 4,71 ha stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w Ostrowinie

Uchwała nr 243/2020 z 6 maja 2020 r.Dodany: 2020-05-13 15:08:17
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 17,39 ha stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w Ostrowinie

Uchwała nr 244/2020 z 6 maja 2020 r.Dodany: 2020-05-13 15:11:37
w sprawie zawarcia na okres trzech miesięcy w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości, położonych w Ostrowinie , stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 245/2020 z 18 maja 2020 r.Dodany: 2020-05-21 13:18:14
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Oleśnickiego rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oleśnickiego za 2019 r.

Uchwała nr 246/2020 z 18 maja 2020 r.Dodany: 2020-05-21 13:19:34
w sprawie aktualizacji miesięcznej kwoty dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2020

Uchwała nr 247/2020 z 18 maja 2020 r.Dodany: 2020-05-21 13:20:27
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego “Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 r.”

Uchwała nr 248/2020 z 18 maja 2020 r.Dodany: 2020-05-21 13:21:21
w sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 57 AM – 2, obręb Ostrowina , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 249/2020 z 18 maja 2020 r.Dodany: 2020-05-21 13:22:18
w sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 58/3 AM – 2, obręb Ostrowina , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 250/2020 z 27 maja 2020Dodany: 2020-06-01 10:32:15
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

Uchwała nr 251/2020 z 27 maja 2020Dodany: 2020-06-01 10:33:27
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego Raportu o stanie powiatu za 2019 r.

Uchwała nr 252/2020 z 27 maja 2020Dodany: 2020-06-01 10:34:53
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Twardogóra

Uchwała nr 253/2020 z 3 czerwca 2020Dodany: 2020-06-05 13:01:16
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej widomości wykazu nieruchomości , położonych w obrębach : Bierutów, Karwiniec, Solniki Małe, stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego , przeznaczonych do dzierżawy

Uchwała nr 254/2020 z 3 czerwca 2020Dodany: 2020-06-05 13:02:09
w sprawie zaopiniowania projektu ”Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobroszyce na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”

Uchwała nr 255/2020 z 3 czerwca 2020Dodany: 2020-06-05 13:03:05
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia części drogi nr 1541 D położonej w obrębie Chwałowice oraz Dębina na terenie Gminy Jelcz - Laskowice w Powiecie Oławskim, kategorii drogi powiatowej

Uchwała nr 256/2020 z 3 czerwca 2020Dodany: 2020-06-05 13:03:56
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

Uchwała nr 257/2020 z 17 czerwca 2020Dodany: 2020-06-19 13:48:32
w sprawie przeprowadzenia II przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę nieruchomości , oznaczonej jako działka nr 57 AM 2 , obręb Ostrowina, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 258/2020 z 17 czerwca 2020Dodany: 2020-06-19 13:50:10
w sprawie przeprowadzenia II przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę nieruchomości , oznaczonej jako działka nr 58/3, AM –2 , obręb Ostrowina , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 259/2020 z 17 czerwca 2020Dodany: 2020-06-19 13:51:20
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego Powiatu Oleśnickiego na rzecz Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 260/2020 z 23 czerwca 2020Dodany: 2020-06-30 08:43:39
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.,

Uchwała nr 261/2020 z 23 czerwca 2020Dodany: 2020-06-30 08:44:38
w sprawie przekazania dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierutowie na zakup samochodu pożarniczego,

Uchwała nr 262/2020 z 23 czerwca 2020Dodany: 2020-06-30 08:45:57
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki

Uchwała nr 263/2020 z 23 czerwca 2020Dodany: 2020-06-30 08:46:50
w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR w Oleśnicy do czynności związanych z programem PFRON pn. " Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"

Uchwała nr 264/2020 z 8 lipca 2020 Dodany: 2020-07-14 12:15:56
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

Uchwała nr 265/2020 z 8 lipca 2020 Dodany: 2020-07-14 12:16:42
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze do projektu " Naukowe poznanie świata - program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych " oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 266/2020 z 8 lipca 2020 Dodany: 2020-07-14 12:17:35
w sprawie przeprowadzenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż części nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 19 ,1279 ha , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Bierutowie

Uchwała nr 267/2020 z 8 lipca 2020 Dodany: 2020-07-14 12:18:55
w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu oleśnickiego

Uchwała nr 268/2020 z 31 lipca 2020Dodany: 2020-08-07 09:45:32
sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych,dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 269/2020 z 31 lipca 2020Dodany: 2020-08-07 09:51:17
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

Uchwała nr 270/2020 z 31 lipca 2020Dodany: 2020-08-07 09:52:13
w sprawie przeprowadzenia II przetargu,powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, o pow. 4,71 ha,stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie

Uchwała nr 271/2020 z 31 lipca 2020Dodany: 2020-08-07 09:53:01
w sprawie przeprowadzenia II przetargu,powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, o pow. 17,39 ha,stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie

Uchwała nr 272/2020 z 31 lipca 2020Dodany: 2020-08-07 09:53:46
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa skrzyżowania DW 448 z drogą powiatową nr 1500D, z uwzględnienie ul.Malczewskiego i Nowy Dwór w m.Syców"

Uchwała nr 273/2020 z 31 lipca 2020 r. Dodany: 2021-07-15 15:18:48
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 274/2020 z 28 sierpnia 2020Dodany: 2020-09-01 10:23:43
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr 275/2020 z 28 sierpnia 2020Dodany: 2020-09-01 10:25:03
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2020 r.

Uchwała nr 276/2020 z 28 sierpnia 2020Dodany: 2020-09-01 10:25:53
w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 277/2020 z 28 sierpnia 2020Dodany: 2020-09-01 10:27:01
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 278/2020 z 28 sierpnia 2020Dodany: 2020-09-01 10:28:01
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym mienia ruchomego nabytego przez Powiat Oleśnicki w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Uchwała nr 279/2020 z 3 września 2020Dodany: 2020-09-08 10:36:06
w sprawie upoważnienia Starosty Oleśnickiego do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 280/2020 z 3 września 2020Dodany: 2020-09-08 10:37:07
w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Oleśnickiego , podczas nieobecności Starosty Oleśnickiego

Uchwała nr 281/2020 z 3 września 2020Dodany: 2020-09-08 10:38:06
w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2021-2031

Uchwała nr 282/2020 z 3 września 2020Dodany: 2020-09-08 10:39:04
w sprawie szczegółowych zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021

Uchwała nr 283/2020 z 3 września 2020Dodany: 2020-09-08 10:40:15
w sprawie opinii dotyczącej nadania drogi, położonej na terenie Gminy Siechnice w Powiecie wrocławskim, kategorii drogi powiatowej

Uchwała nr 284/2020 z 3 września 2020Dodany: 2020-09-08 10:41:20
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi , położonej na terenie gminy Czernica w Powiecie wrocławskim , kategorii drogi powiatowej

Uchwała nr 285/2020 z 3 września 2020Dodany: 2020-09-08 10:42:08
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia dróg, położonych na terenie gminy Długołęka w Powiecie wrocławskim , kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr 286/2020 z 3 września 2020Dodany: 2020-09-08 10:42:59
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia dróg, położonych na terenie gminy Jordanów Sląski w Powiecie wrocławskim , kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr 287/2020 z 3 września 2020Dodany: 2020-09-08 10:43:50
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi , położonej na terenie gminy Kąty Wrocławskie w Powiecie wrocławskim, kategorii drogi powiatowej

Uchwała nr 288/2020 z 3 września 2020Dodany: 2020-09-08 10:44:47
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi , położonej na terenie gminy Siechnice w Powiecie wrocławskim, kategorii drogi powiatowej

Uchwała nr 289/2020 z 3 września 2020Dodany: 2020-09-08 10:45:59
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi , położonej na terenie gminy Sobótka w Powiecie wrocławskim, kategorii drogi powiatowej

Uchwała nr 290/2020 z 16 września 2020Dodany: 2020-09-22 15:23:53
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

Uchwała nr 291/2020 z 23 września 2020Dodany: 2020-09-24 09:31:29
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Dobroszyce

Uchwała nr 292/2020 z 23 września 2020Dodany: 2020-09-24 09:33:32
zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji miesięcznej kwoty dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2020

Uchwała nr 293/2020 z 30 września 2020Dodany: 2020-10-07 13:51:29
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

Uchwała nr 294/2020 z 30 września 2020Dodany: 2020-10-07 13:53:29
w sprawie przeprowadzenia III przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż części nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 19,1279 ha, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bierutowie

Uchwała nr 295/2020 z 30 września 2020Dodany: 2020-10-07 13:55:11
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkól Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Bierutowie do Programu POWER, Akcja 1. „Mobilność edukacyjna", typ Akcji „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" tytuł projektu: „Praktyka zagraniczna logistyków 1 informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych" oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania v i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 296/2020 z 14 października 2020Dodany: 2020-10-15 10:54:27
w sprawie wyrażenia zgody na Przebudowę bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze na nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie

Uchwała nr 297/2020 z 21 października 2020Dodany: 2020-10-22 15:03:49
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oleśnickiego w 2021 r.

Uchwała nr 298/2020 z 21 października 2020Dodany: 2020-10-22 15:05:08
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oleśnicy do Programu POWER , typ Akcji " Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej", tytuł projektu: " Język kluczem do efektywnej edukacji zawodowej" oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu.

Uchwała nr 299/2020 z 21 października 2020Dodany: 2020-10-22 15:06:24
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 300/2020 z 21 października 2020Dodany: 2020-10-22 15:07:19
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości , przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w Oleśnicy

Uchwała nr 301/2020 z 21 października 2020Dodany: 2020-10-22 15:08:23
w sprawie przekazania jednostce organizacyjnej mienia ruchomego nabytego przez Powiat Oleśnicki w ramach projektu " Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19"

Uchwała nr 302/2020 z 21 października 2020Dodany: 2020-10-22 15:09:27
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Jemielnej

Uchwała nr 303/2020 z 21 października 2020Dodany: 2020-10-22 15:10:46
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Ostrowinie oznaczonej jako działka nr 65 AM - 2, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr 304/2020 z 21 października 2020Dodany: 2020-10-22 15:12:00
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Ostrowinie oznaczonej jako działka nr 211/9 AM - 2 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr 305/2020 z 30 października 2020Dodany: 2020-11-12 12:58:43
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

Uchwała nr 306/2020 z 30 października 2020Dodany: 2020-11-18 12:06:49
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020"

Uchwała nr 307/2020 z 13 listopada 2020Dodany: 2020-11-23 10:32:08
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

Uchwała nr 308/2020 z 13 listopada 2020Dodany: 2020-11-18 12:21:39
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2021-2031

Uchwała nr 309/2020 z 13 listopada 2020Dodany: 2020-11-18 12:25:20
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2021 r.

Uchwała nr 310/2020 z 13 listopada 2020Dodany: 2020-11-18 12:28:27
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oleśnickiego w 2021 r.

Uchwała nr 311/2020 z 13 listopada 2020Dodany: 2020-11-18 12:29:41
w sprawie przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 312/2020 z 13 listopada 2020Dodany: 2020-11-18 12:32:49
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn."Pozytywny ślizg"

Uchwała nr 313/2020 z 13 listopada 2020Dodany: 2020-11-18 12:34:17
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej dla odcinka nr 1 Oleśnica - Łukanów i nr 2 Łukanów - Wrocław Sołtysowice dla projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów"

Uchwała nr 314/2020 z 13 listopada 2020Dodany: 2020-11-18 12:35:38
w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego w ramach Oleśnickiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej"

Uchwała nr 315/2020 z 13 listopada 2020Dodany: 2020-11-18 12:38:05
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie zadania pn. "Remont dachu wraz z jego malowaniem dla budynku Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy", na nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie"

Uchwała nr 316/2020 z 13 listopada 2020Dodany: 2020-11-18 12:39:32
w sprawie wspólnego zrealizowania zadania pn. Remont kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1498 w miejscowości Szczodrów

Uchwała nr 317/2020 z 13 listopada 2020Dodany: 2020-11-18 12:40:55
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w Bierutowie , oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 36/3 AM - 15 przeznaczonej do sprzedaży

Uchwała nr 318/2020 z 16 listopada 2020Dodany: 2020-11-18 13:02:56
w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Wywrota ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 319/2020 z 16 listopada 2020Dodany: 2020-11-18 13:05:28
w sprawie powołania do pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 320/2020 z 16 listopada 2020Dodany: 2020-11-18 13:06:50
w sprawie ustalenia wynagrodzenia pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 321/2020 z 26 listopada 2020Dodany: 2020-11-26 15:19:15
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oleśnickiego w 2021 r.

Uchwała nr 322/2020 z 26 listopada 2020Dodany: 2020-11-26 15:21:48
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej w roku 2021 na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu oleśnickiego o liczbie 32 miejsc

Uchwała nr 323/2020 z 26 listopada 2020Dodany: 2020-11-27 09:57:29
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w Ostrowinie

Uchwała nr 324/2020 z 26 listopada 2020Dodany: 2020-11-27 10:00:22
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w Ostrowinie

Uchwała nr 325/2020 z 2 grudnia 2020Dodany: 2020-12-08 23:58:01
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

Uchwała nr 326/2020 z 9 grudnia 2020Dodany: 2020-12-14 11:17:45
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 327/2020 z 9 grudnia 2020Dodany: 2020-12-14 11:18:42
w sprawie przeprowadzenia IV przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż części nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 19,1279 ha, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w Bierutowie

Uchwała nr 328/2020 z 9 grudnia 2020Dodany: 2020-12-14 11:19:32
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Bierutowie

Uchwała nr 329/2020 z 9 grudnia 2020Dodany: 2020-12-14 11:20:13
w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała nr 330/2020 z 9 grudnia 2020Dodany: 2020-12-14 11:21:22
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleśnickiego za lata 2018-2019

Uchwała nr 331/2020 z 16 grudnia 2020Dodany: 2020-12-17 11:46:34
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej w roku 2021 - na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu oleśnickiego o liczbie 32 miejsc

Uchwała nr 332/2020 z 29 grudnia 2020 r. Dodany: 2021-01-11 13:41:36
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2020

Uchwała nr 333/2020 z 29 grudnia 2020 r. Dodany: 2020-12-31 12:36:53
w sprawie odwołania Pani Gizeli Jagielskiej ze stanowiska pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 334/2020 z 29 grudnia 2020 r. Dodany: 2020-12-31 12:41:23
w sprawie powołania do pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 335/2020 z 29 grudnia 2020 r. Dodany: 2020-12-31 12:42:14
w sprawie ustalenia wynagrodzenia pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 336/2020 z 29 grudnia 2020 r. Dodany: 2020-12-31 12:43:11
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej w roku 2021 na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu oleśnickiego o liczbie 32 miejsc

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2021-07-15 15:19:34 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2020-01-14 08:00:48
Za informację odpowiada: Katarzyna Sobczyk-Pienio Liczba wyświetleń: 4137