Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Zarządu - rok 2019


Lista załączników:

Uchwała nr 1/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2019 r.Dodany: 2019-01-11 11:15:43
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze: upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała nr 2/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2019 r.Dodany: 2019-01-11 11:16:28
w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2019

Uchwała nr 3/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2019 r.Dodany: 2019-01-11 11:18:27
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy umowy najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej związanej z udzielaniem świadczeń w zakresie diagnostyki obrazowej w ramach wykonywania badań RTG.

Uchwała nr 4/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2019 r.Dodany: 2019-01-11 11:19:15
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy umowy najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej związanej z udzielaniem świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej .

Uchwała nr 5/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2019 r.Dodany: 2019-01-11 11:20:03
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę majątku ruchomego dla Społecznej Straży Rybackiej w Oleśnicy

Uchwała nr 6/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 stycznia 2019 r.Dodany: 2019-01-18 09:21:10
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie do Programu Erasmus +, Akcja 1.”Mobilność edukacyjna”, typ Akcji „Mobilność uczniów” tytuł projektu: „Praktyki zawodowe dla uczniów ZSP w Sycowie – my dla rynku pracy, rynek pracy dla nas” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu.

Uchwała nr 7/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 stycznia 2019 r.Dodany: 2019-01-18 09:22:01
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie do Programu Erasmus +, Akcja 1.”Mobilność kadry edukacji szkolnej” tytuł projektu : Kompetentni nauczyciele gwarantem rozwoju kompetentnych uczniów” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu.

Uchwała nr 8/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 stycznia 2019 r.Dodany: 2019-01-18 09:23:02
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu do Programu Erasmus+, Akcja 1.”Mobilność edukacyjna”, typ Akcji „ Mobilność uczniów” tytuł projektu:” Uczniowie z ZSP w Międzyborzu – otwarci na świat” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu.

Uchwała nr 9/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 stycznia 2019 r.Dodany: 2019-01-18 09:24:16
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu do Programu Erasmus+, Akcja 1.”Mobilność edukacyjna”, typ Akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej” tytuł projektu: „Kadra z ZSP w Międzyborzu – otwarci na świat” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu.

Uchwała nr 10/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 stycznia 2019 r.Dodany: 2019-01-18 09:25:35
w sprawie analizy poniesionych w roku 2018 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr 11/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 stycznia 2019 r.Dodany: 2019-01-18 09:26:21
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy wyposażenia pracowni dydaktycznych zakupionego w ramach projektu pn. „Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 12/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 stycznia 2019 r.Dodany: 2019-01-18 09:27:12
w sprawie udzielenia dotacji i zawarcia umowy z Miastem Oleśnica celem dofinansowania Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy.

Uchwała nr 13/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 stycznia 2019 r.Dodany: 2019-01-18 14:50:37
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki rolnej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bukowiu, gmina Wilków.

Uchwała nr 14/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 stycznia 2019 r.Dodany: 2019-01-18 09:28:43
w sprawie zasad sporządzania i przyjmowania sprawozdań finansowych jednostek budżetowych Oleśnickiego,

Uchwała nr 15/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 stycznia 2019 r.Dodany: 2019-01-18 09:29:31
w sprawie odstąpienia od płacenia składki z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Uchwała nr 16/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 08:56:33
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2019 rok

Uchwała nr 17/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 08:57:28
w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej jednostek Powiatu Oleśnickiego na 2019 rok

Uchwała nr 18/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 08:58:11
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych , inspekcji i straży uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Uchwała nr 19/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 08:59:04
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych , inspekcji i straży uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

Uchwała nr 20/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 08:59:51
w sprawie upoważnienia Pana Pawła Wolko – Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bierutowie do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 21/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 09:00:34
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej pn. „Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu oleśnickiego”

Uchwała nr 22/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 09:01:16
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała nr 23/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 09:02:15
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwała nr 24/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 09:02:53
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki w roku 2018

Uchwała nr 25/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 09:03:30
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Uchwała nr 26/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 09:26:07
w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kozłowskiej - pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 27/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 09:26:50
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Uchwała nr 28/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 09:27:33
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy.

Uchwała nr 29/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 09:28:28
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy.

Uchwała nr 30/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 09:29:08
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie.

Uchwała nr 31/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 09:29:46
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie.

Uchwała nr 32/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 09:30:23
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze.

Uchwała nr 33/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 09:31:03
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Uchwała nr 34/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 09:33:02
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie do Programu Erasmus+, Akcja 1. „Mobilność edukacyjna”, typ Akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej" tytuł projektu: „Kolejny krok do Europy „oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 35/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 stycznia 2019 rDodany: 2019-02-01 14:13:52
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2019r

Uchwała nr 36/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 lutego 2019 rDodany: 2019-02-18 10:29:52
w sprawie przeprowadzenia przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę boksów garażowych położonych na części działki nr 2/75 AM-11 obręb Oleśnica, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr 37/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 lutego 2019 rDodany: 2019-02-18 09:34:55
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2019 i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2019

Uchwała nr 38/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 lutego 2019 rDodany: 2019-02-15 11:21:36
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie ruchomych aktywów trwałych pracowni RTG w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy

Uchwała nr 39/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 lutego 2019 rDodany: 2019-02-27 11:08:20
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2019r

Uchwała nr 40/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 lutego 2019 rDodany: 2019-02-27 11:09:28
w sprawie zmiany uchwały nr 14/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie zasad sporządzania i przyjmowania sprawozdań finansowych jednostek budżetowych Oleśnickiego,

Uchwała nr 41/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 lutego 2019 rDodany: 2019-02-27 11:11:07
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy,

Uchwała nr 42/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 lutego 2019 rDodany: 2019-02-27 11:12:21
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie jednostki

Uchwała nr 43/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 lutego 2019 rDodany: 2019-02-27 11:13:07
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwała nr 44/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 lutego 2019 rDodany: 2019-02-27 11:13:56
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

Uchwała nr 45/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 lutego 2019 rDodany: 2019-02-27 11:16:07
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 46/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 lutego 2019 rDodany: 2019-02-27 11:22:27
w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego w ramach Oleśnickiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,

Uchwała nr 47/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 lutego 2019 rDodany: 2019-03-06 12:23:02
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

Uchwała nr 48/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 lutego 2019 rDodany: 2019-03-06 12:24:43
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

Uchwała nr 49/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 lutego 2019 rDodany: 2019-03-06 12:28:04
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

Uchwała nr 50/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 lutego 2019 rDodany: 2019-03-06 12:29:42
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Uchwała nr 51/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 lutego 2019 rDodany: 2019-03-06 12:31:23
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie

Uchwała nr 52/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 lutego 2019 rDodany: 2019-03-06 12:34:02
w sprawie zasad regulacji wynagrodzeń pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu oleśnickiego

Uchwała nr 53/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 lutego 2019 rDodany: 2019-03-06 12:35:23
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2019 r.

Uchwała nr 54/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 lutego 2019 rDodany: 2019-03-06 12:37:09
w sprawie wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie sesji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 55/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 marca 2019 r.Dodany: 2019-03-08 11:04:46
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała nr 56/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 marca 2019 r.Dodany: 2019-03-08 11:05:52
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych na nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy

Uchwała nr 57/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 marca 2019 r. Dodany: 2019-03-08 11:07:02
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2019

Uchwała nr 58/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 marca 2019 r.Dodany: 2019-03-08 11:08:12
w sprawie udzielenia upoważnienia pani Danucie Aulich, dyrektorowi Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Oleśnickiego w związku z realizacją projektu pn.: „Zintegrowani", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (9 Oś Priorytetowa - Włączenie społeczne, Działanie 9.1 - Aktywna integracja 9. 1.1 - Aktywna integracja - konkursy horyzontalne. 9.1 .A - drugi typ operacji).

Uchwała nr 59/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 marca 2019 r. Dodany: 2019-03-08 11:09:04
w sprawie zawarcia na okres trzech miesięcy w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy boksu garażowego nr 30 położonego przy ul Wojska Polskiego w Oleśnicy, stanowiącego własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 60 /2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 marca 2019 r. Dodany: 2019-03-15 11:27:03
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2019 w obszarze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała nr 61 /2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 marca 2019 r. Dodany: 2019-03-15 11:28:29
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 62/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 marca 2019 r.Dodany: 2019-03-15 11:35:48
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 63/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 marca 2019 r.Dodany: 2019-03-15 11:38:45
w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Żerebeckiej - dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 64 /2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 marca 2019 r. Dodany: 2019-04-01 14:35:17
w sprawie odwołania Pana Kamila Dybizbańskiego ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 65 /2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 marca 2019 r. Dodany: 2019-04-01 14:41:12
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 66 /2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2019 r. Dodany: 2019-04-01 14:44:23
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2018 r.

Uchwała nr 67 /2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2019 r.Dodany: 2019-04-05 08:09:27
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2018 r.

Uchwała nr 68 /2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2019 r. Dodany: 2019-04-05 08:11:16
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2019 r.

Uchwała nr 69/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. Dodany: 2019-04-08 12:49:18
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy

Uchwała nr 70/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 3 kwietnia 2019 r.Dodany: 2019-04-08 12:51:47
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2019 r.

Uchwała nr 71 /2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. Dodany: 2019-04-08 12:52:58
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 72 /2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia Dodany: 2019-04-15 11:47:48
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Wiesława Smerda, dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy, do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu oleśnickiego, w związku z realizacją projektu "Wiedza+praktyka=Twój sukces w zawodzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała nr 73/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia Dodany: 2019-04-15 13:22:56
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Jacka Stali, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej–Curie w Oleśnicy, do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Oleśnickiego, w związku z realizacją projektu „Wiedza+praktyka=Twój sukces w zawodzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała nr 74/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia Dodany: 2019-04-15 13:25:48
w sprawie udzielenia upoważnienia dla pani Beaty Mazurek, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie, do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Oleśnickiego, w związku z realizacją projektu „Zawodowy pakiet startowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Uchwała nr 75/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia Dodany: 2019-04-15 13:29:49
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Wiesława Smerda, dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy, do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Oleśnickiego, w związku z realizacją projektu „Wsparcie na zawodowym starcie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała nr 76/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia Dodany: 2019-04-15 13:32:34
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Jacka Stali, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej–Curie w Oleśnicy, do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Oleśnickiego, w związku z realizacją projektu „Wsparcie na zawodowym starcie!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała nr 77 /2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia Dodany: 2019-04-15 13:34:26
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

Uchwała nr 78/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia Dodany: 2019-04-15 13:35:24
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

Uchwała nr 79/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietniaDodany: 2019-04-15 13:36:19
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

Uchwała nr 80 /2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia Dodany: 2019-04-15 13:37:13
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Uchwała nr 81/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia Dodany: 2019-04-15 13:38:11
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie

Uchwała nr 82 /2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia Dodany: 2019-04-15 13:39:11
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

Uchwała nr 83 /2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia Dodany: 2019-04-15 13:40:12
w sprawie upoważnienia Pani Alicji Najmrodzkiej - dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy, do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 84/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia Dodany: 2019-04-15 13:41:10
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

Uchwała nr 85/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia Dodany: 2019-04-15 13:42:03
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie

Uchwała nr 86/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietniaDodany: 2019-04-15 13:43:15
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Uchwała nr 87/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia Dodany: 2019-04-15 13:44:15
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

Uchwała nr 88 /2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia Dodany: 2019-04-15 13:45:32
w sprawie upoważnienia Pani Edyty Pciak-Rogali - dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 89 /2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 kwietnia Dodany: 2019-04-23 13:16:13
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 90 /2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 kwietnia Dodany: 2019-04-23 13:18:59
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy umowy dzierżawy pomieszczeń prosektorium mieszczącego się przy Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy, ul.Armii Krajowej 1

Uchwała nr 91 /2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 kwietnia Dodany: 2019-04-23 13:20:09
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 92/2019 z dnia 30 kwietniaDodany: 2019-05-07 14:32:14
w sprawie aktualizacji miesięcznej kwoty dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2019

Uchwała nr 93/2019 z dnia 30 kwietniaDodany: 2019-05-07 14:34:13
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Oleśnickiego rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oleśnickiego za 2018 r.

Uchwała nr 94/2019 z dnia 30 kwietniaDodany: 2019-05-07 14:35:56
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - działka nr 36/3 AM – 15,położonej w Bierutowie stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Uchwała nr 95/2019 z dnia 30 kwietniaDodany: 2019-05-07 14:38:44
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/75 AM –11, obręb Oleśnica, z której przeznaczony jest do dzierżawy boks garażowy nr 30

Uchwała nr 96/2019 z dnia 30 kwietniaDodany: 2019-05-07 14:41:28
w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 97/2019 z dnia 30 kwietniaDodany: 2019-05-07 14:42:54
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 98/2019 z dnia 30 kwietniaDodany: 2019-05-07 14:45:53
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Góreckiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 99/2019 z dnia 30 kwietniaDodany: 2019-05-07 14:47:45
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Góreckiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do załatwiania spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych

Uchwała nr 100/2019 z dnia 8 maja Dodany: 2019-05-13 11:51:59
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2019 r.

Uchwała nr 101/2019 z dnia 15 maja Dodany: 2019-05-23 08:56:40
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki rolnej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bukowiu, gmina Wilków

Uchwała nr 102/2019 z dnia 15 maja Dodany: 2019-05-23 08:58:10
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 103/2019 z dnia 22 majaDodany: 2019-05-27 11:58:07
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego Raportu o stanie powiatu za 2018 r.

Uchwała nr 104/2019 z dnia 30 maja Dodany: 2019-06-05 10:00:12
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego “Sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018”

Uchwała nr 105/2019 z dnia 30 majaDodany: 2019-06-05 10:01:45
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2019 r.

Uchwała nr 106/2019 z dnia 30 maja Dodany: 2019-06-05 10:03:03
w sprawie wyrażenia opinii dot. projektu “Budowy drogi – łącznika ul. Motoryzacyjnej i ul. Trakcyjnej w Oleśnicy”

Uchwała nr 107/2019 z dnia 26 czerwcaDodany: 2019-07-03 08:05:36
w sprawie udzielenia upoważnienia panu Wojciechowi Kobryniowi, dyrektorowi ZSP w Bierutowie, do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 108/2019 z dnia 26 czerwcaDodany: 2019-07-03 08:08:51
w sprawie udzielenia upoważnienia pani Jolancie Michałek, dyrektorowi ZSP w Międzyborzu, do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 109/2019 z dnia 26 czerwcaDodany: 2019-07-03 08:12:15
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2019 r.

Uchwała nr 110/2019 z dnia 28 czerwcaDodany: 2019-07-03 09:35:16
w sprawie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem

Uchwała nr 111/2019 z dnia 28 czerwcaDodany: 2019-07-03 09:36:22
w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Uchwała nr 112/2019 z dnia 28 czerwcaDodany: 2019-07-03 09:45:22
w sprawie upoważnienia Oskara Łatoszyńskiego - pełniącego obowiązki dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 113/2019 z dnia 28 czerwcaDodany: 2019-07-03 09:46:37
w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 114/2019 z dnia 28 czerwcaDodany: 2019-07-03 09:56:21
w sprawie wynagrodzenia dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 115/2019 z dnia 3 lipcaDodany: 2019-07-08 11:31:37
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki

Uchwała nr 116/2019 z dnia 3 lipcaDodany: 2019-07-08 11:33:36
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bierutowie

Uchwała nr 117/2019 z dnia 17 lipcaDodany: 2019-07-26 13:20:38
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Uchwała nr 118/2019 z dnia 17 lipcaDodany: 2019-07-26 13:24:23
w sprawie pozostawienia wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy bez rozpoznania

Uchwała nr 119/2019 z dnia 24 lipcaDodany: 2019-07-26 13:26:55
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2019 r.

Uchwała nr 120/2019 z dnia 7 sierpniaDodany: 2019-08-13 07:48:11
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie rozbiórki obiektu budowlanego na nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Bierutowie

Uchwała nr 121/2019 z dnia 7 sierpniaDodany: 2019-08-13 07:49:43
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 122/2019 z dnia 7 sierpniaDodany: 2019-08-13 07:50:51
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia części dróg nr 1592 D i 1595 D położonych na terenie Gminy Domaniów kategorii drogi powiatowej

Uchwała nr 123/2019 z dnia 7 sierpniaDodany: 2019-08-13 07:51:51
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2019 r.

Uchwała nr 124/2019 z dnia 7 sierpniaDodany: 2019-08-13 07:52:49
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Uchwała nr 125/2019 z dnia 7 sierpniaDodany: 2019-08-13 07:53:42
w sprawie upoważnienia Pana Marka Czarneckiego – Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 126/2019 z dnia 20 sierpniaDodany: 2019-08-23 13:44:07
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2019 r.

Uchwała nr 127/2019 z dnia 20 sierpniaDodany: 2019-08-23 13:47:08
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2019 oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr 128/2019 z dnia 20 sierpniaDodany: 2019-08-23 13:49:05
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2019 r.

Uchwała nr 129/2019 z dnia 20 sierpniaDodany: 2019-08-23 13:58:19
w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do załatwiania spraw w zakresie określonym w przepisach ustawy o drogach publicznych

Uchwała nr 130/2019 z dnia 20 sierpniaDodany: 2019-08-23 14:01:35
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 5586P położonej na terenie Gminy Czajków kategorii drogi powiatowej

Uchwała nr 131/2019 z 27 sierpniaDodany: 2019-09-02 13:30:51
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 132/2019 z 27 sierpniaDodany: 2019-09-02 13:48:08
w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 133/2019 z 27 sierpniaDodany: 2019-09-02 13:50:42
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy do Programu Erasmus +, Akcja KA229 “Partnerstwa Strategiczne”, tytuł projektu: Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie" oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 134/2019 z 5 wrześniaDodany: 2019-09-16 09:34:33
w sprawie przeprowadzenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bierutowie

Uchwała nr 135/2019 z 5 wrześniaDodany: 2019-09-16 09:37:18
w sprawie wyrażenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze na złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Uchwała nr 136/2019 z 5 wrześniaDodany: 2019-09-16 09:42:43
w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w mieniu stanowiącym własność powiatu powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych

Uchwała nr 137/2019 z 5 wrześniaDodany: 2019-09-16 09:44:57
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 r.

Uchwała nr 138/2019 z 5 wrześniaDodany: 2019-09-16 09:47:28
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie do projektu Narodowego Banku Polskiego dla szkół na realizację wydarzenia edukacyjnego "Polski Złoty ma sto lat" oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 139/2019 z 5 wrześniaDodany: 2019-09-16 09:50:33
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

Uchwała nr 140/2019 z 11 wrześniaDodany: 2019-09-16 10:00:13
w sprawie szczegółowych zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały uchwały budżetowej na 2020 r.

Uchwała nr 141/2019 z 18 wrześniaDodany: 2019-09-23 09:53:27
w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020 – 2031

Uchwała nr 142/2019 z 18 wrześniaDodany: 2019-09-23 09:55:07
w sprawie przekazania dotacji dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 143/2019 z 18 wrześniaDodany: 2019-09-23 10:02:54
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej modernizacji i rozbudowy obiektu Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy, położonego w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 1

Uchwała nr 144/2019 z 25 wrześniaDodany: 2019-10-14 10:23:33
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2019 r.

Uchwała nr 145/2019 z 16 października 2019 r.Dodany: 2019-10-18 11:42:54
w sprawie rozeznania rynku na zlecenie usługi w zakresie badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Uchwała nr 146/2019 z 23 października 2019 r.Dodany: 2019-10-25 10:46:41
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 147/2019 z 23 października 2019 r.Dodany: 2019-10-25 10:49:32
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oleśnickiego w 2020 r.

Uchwała nr 148/2019 z 30 października 2019 r. Dodany: 2019-11-15 07:48:39
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego “Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019”

Uchwała nr 149/2019 z 30 października 2019 r. Dodany: 2019-11-15 07:50:57
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji pod nazwą Przebudowa nawierzchni przy budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze na nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

Uchwała nr 150/2019 z 30 października 2019 r. Dodany: 2019-11-15 07:52:01
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2019 r.

Uchwała nr 151/2019 z 30 października 2019 r. Dodany: 2019-11-15 07:53:40
w sprawie przeprowadzenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Bierutowie

Uchwała nr 152/2019 z 6 listopada 2019 r. Dodany: 2019-11-18 09:10:47
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Uchwała nr 153/2019 z 6 listopada 2019 r. Dodany: 2019-11-18 09:11:40
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2019 r.

Uchwała nr 154/2019 z 6 listopada 2019 r. Dodany: 2019-11-18 09:12:35
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oleśnickiego w 2020 r.

Uchwała nr 155/2019 z 14 listopada 2019 r. Dodany: 2019-11-21 09:33:25
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020-2031

Uchwała nr 156/2019 z 14 listopada 2019 r. Dodany: 2019-11-21 09:46:04
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2020 r.

Uchwała nr 157/2019 z 14 listopada 2019 r. Dodany: 2019-11-26 08:23:46
w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Oleśnickiego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działki: nr 31/10 AM – 1, o powierzchni 29 m2 , położonej w obrębie Nowica, gmina Dobroszyce

Uchwała nr 158/2019 z 14 listopada 2019 r. Dodany: 2019-11-26 08:28:53
w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Oleśnickiego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka: nr 31/12 AM – 1 o powierzchni 30 m2, położonej w obrębie Nowica, gmina Dobroszyce

Uchwała nr 159/2019 z 14 listopada 2019 r. Dodany: 2019-11-26 08:30:33
w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Oleśnickiego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka: nr 31/14, AM – 1 o powierzchni 30 m2, położonej w obrębie Nowica, gmina Dobroszyce

Uchwała nr 160/2019 z 14 listopada 2019 r. Dodany: 2019-11-26 08:32:17
w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Oleśnickiego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka: nr 102/1 AM – 1 o powierzchni 83 m2, położonej w obrębie Nowica, gmina Dobroszyce

Uchwała nr 161/2019 z 27 listopada 2019 r. Dodany: 2019-11-28 09:42:55
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, na czas nieoznaczony, przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie części nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie jednostki

Uchwała nr 162/2019 z 27 listopada 2019 r. Dodany: 2019-11-28 09:50:53
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Uchwała nr 163/2019 z 27 listopada 2019 r. Dodany: 2019-11-29 09:19:43
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2019 r.

Uchwała nr 164/2019 z 27 listopada 2019 r. Dodany: 2019-11-29 09:21:52
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oleśnickiego w 2020 r.

Uchwała nr 165/2019 z 27 listopada 2019 r. Dodany: 2019-11-29 09:23:12
w sprawie przekazania dotacji Powiatowemu Zespołowi Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 166/2019 z 27 listopada 2019 r. Dodany: 2019-11-29 09:24:49
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej w roku 2020 na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu oleśnickiego o liczbie 32 miejsc

Uchwała nr 167/2019 z 4 grudnia 2019 r. Dodany: 2019-12-06 14:10:09
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej w roku 2020 na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu oleśnickiego o liczbie 32 miejsc

Uchwała nr 168/2019 z 4 grudnia 2019 r. Dodany: 2019-12-06 14:11:10
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki

Uchwała nr 169/2019 z 4 grudnia 2019 r. Dodany: 2019-12-06 14:12:17
w sprawie wyrażenia zgody Powiatowemu Zespołowi Szpitali w Oleśnicy na dysponowania nieruchomością na cele budowlane w związku z planowanym wyburzeniem ruin budynku po byłej pralni i przepompowni ścieków w Sycowie

Uchwała nr 170/2019 z 4 grudnia 2019 r. Dodany: 2019-12-06 14:13:22
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę aktywów trwałych Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 171/2019 z 11 grudnia 2019 r. Dodany: 2019-12-18 08:40:38
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 172/2019 z 18 grudnia 2019 r. Dodany: 2019-12-19 13:11:10
w sprawie zmiany uchwały numer 157/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Oleśnickiego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka: nr 31/10 AM–1, o pow. 29 m2, położonej w obrębie Nowica, gmina Dobroszyce

Uchwała nr 173/2019 z 18 grudnia 2019 r. Dodany: 2019-12-19 13:12:59
w sprawie zmiany uchwały numer 158/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Oleśnickiego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka: nr 31/12 AM–1, o pow. 30 m2, położonej w obrębie Nowica, gmina Dobroszyce

Uchwała nr 174/2019 z 18 grudnia 2019 r. Dodany: 2019-12-19 13:14:00
w sprawie zmiany uchwały numer 159/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Oleśnickiego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka: nr 31/14 AM–1, o pow. 30 m2, położonej w obrębie Nowica, gmina Dobroszyce

Uchwała nr 175/2019 z 18 grudnia 2019 r. Dodany: 2019-12-19 13:15:30
w sprawie zmiany uchwały numer 160/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Oleśnickiego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka: nr 102/1 AM–1, o pow. 83 m2, położonej w obrębie Nowica, gmina Dobroszyce

Uchwała nr 176/2019 z 18 grudnia 2019 r. Dodany: 2019-12-19 13:17:17
w sprawie przeprowadzenia IV przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bierutowie

Uchwała nr 177/2019 z 30 grudnia 2019 r. Dodany: 2020-01-07 08:11:29
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 r.

Uchwała nr 178/2019 z 30 grudnia 2019 r. Dodany: 2020-01-07 08:14:05
w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dotyczącej stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP)

Uchwała nr 179/2019 z 30 grudnia 2019 r. Dodany: 2020-01-07 08:15:58
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej w roku 2020 na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu oleśnickiego o liczbie 32 miejsc

Uchwała nr 180/2019 z 30 grudnia 2019 r. Dodany: 2020-01-07 08:18:06
w sprawie upoważnienia Marka Czarneckiego – Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie z filią w Jemielnej do wykonywania czynności formalnoprawnych i podpisania umowy o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Remont pokrycia dachowego budynków PDPS w filii Jemielna”.

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2020-01-14 08:03:23 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2019-01-10 09:29:31
Za informację odpowiada: Piotr Kwaśny Liczba wyświetleń: 5654