Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Pozwolenie na budowę


 

UWAGA: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. z dniem 17 grudnia 2016r. wchodzą nowe wzory : wniosku     o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę; zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego; oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościa na cele budowlane.

 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Podstawa prawna:

art. 28, art. 33 ust.1, art. 34 ust.4, art. 36 i art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 290) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015.783).

Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego zostaje wydane na wniosek inwestora (druk do pobrania).

Wydział Architektury i Budownictwa nie rozpatruje wniosków dotyczących obiektów budowlanych na terenach lotnisk cywilnych, terenach zamkniętych, a także autostrad, dróg krajowych i wojewódzkich oraz obiektów hydrotechnicznych.

Dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone po dniu 31 grudnia 1994r. nie jest wymagane ustalanie warunków zabudowy. Przed sporządzeniem projektu budowlanego wymaganego do uzyskania pozwolenia na budowę można wystąpić
o wydanie wypisu i wyrysuj z miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego, w którym zostanie określone przeznaczenie terenu.

We wniosku należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu,

 2. Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji (w przypadku inwestycji liniowej należy podać nazwy ulic) i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Projekt budowlany (w 4 egzemplarzach) wraz z:

- oświadczeniem projektantów (oraz sprawdzających) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej,

- zaświadczeniami o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnymi na dzień opracowania projektu,

wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami,  sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od potrzeb) dotyczącymi:

o   prowadzenia robót przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (Wojewódzki Konserwator Zabytków)
o   prowadzenia badań archeologicznych w ramach inwestycji (Wojewódzki Konserwator Zabytków).
o   inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczne jest przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz lokalizowanych na obszarze Natura 2000
o   zjazdu i włączenia do drogi publicznej ( właściciel drogi)
o   lokalizacji obiektu budowlanego w pasie drogowym (właściciel drogi) 
o   zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków (Zakład Gospodarki Komunalnej)
o   dostawy energii elektrycznej (Energia Pro Koncern Energetyczny S.A)
o   przyłączenia do sieci telekomunikacyjnych (Telekomunikacja Polska lub Dialog)
o   dostawy gazu (Dolnośląska Spółka Gazownicza Sp. z o. o )
o   dostawy energii cieplnej ( Miejska Gospodarka Komunalna)
o   wyłączenia gruntów z produkcji rolnej ( Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)
o   wycinki drzew ( Wydział Środowiska i Rolnictwa)
o   odprowadzenia wód opadowych i gruntowych do sieci kanalizacji deszczowej,  będącej  w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej
o   uzgodnień w zakresie gospodarki wodnej i melioracji, odprowadzenia wód opadowych i gruntowych (Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych)
o   lokalizacji obiektu budowlanego w obszarze rzek i terenów zalewowych (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej)
o   skrzyżowania infrastruktury technicznej z liniami kolejowymi (Dolnośląska Okręgowa Dyrekcja Kolei Państwowych)
o   lokalizacji obiektu budowlanego na terenie Pomnika Zagłady lub jego strefy ( Wojewoda Dolnośląski)
o   lokalizacji obiektu budowlanego w obszarze otoczenia lotnisk lub lądowisk (Urząd Lotnictwa Cywilnego)
o   usytuowania projektowanych sieci i przyłączy (Starosta Oleśnicki)
o   zabezpieczeń przeciwpożarowych (rzeczoznawca)
o   bezpieczeństwa i higieny pracy (rzeczoznawca)
o   spraw sanitarno-higienicznych (rzeczoznawca)

Projekt powinien zawierać również

- informację dotyczącą dopuszczalnych odstąpień od projektu budowlanego – zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b cyt. ustawy

2. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3. Ważną i ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną dla inwestora, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami

o zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Specjalistyczną opinię dotyczącą: 

- projektów budowlanych zawierających nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach prawa i Polskich Normach,
- obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników.

5. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis.

6. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.

7. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej.

Uwagi:

 • Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 • Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ tzn. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz dołączyć oświadczenie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest wymagany).
 • Dziennik Budowy należy złożyć do zarejestrowania w  Wydziale Architektury i Budownictwa

Tryb odwoławczy:  

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Oleśnickiego.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (. t. Dz. U. z 2020, poz 920).

Opłata skarbowa:

 • za zatwierdzenie projektu budowlanego – 47 zł
 • za pozwolenie na budowę  -  obliczona wg stawek z niżej zamieszczonej tabeli,
 • za  pozwolenia na przebudowę lub remont obiektu budowlanego  - 50 % opłaty obliczonej wg stawek niżej zamieszczonych tabeli
 • za pełnomocnictwo- 17 zł

przedmiot opłaty skarbowej

stawka opłaty skarbowej

powierzchnia użytkowa budynku przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna

1 zł za 1 m2
(max. 539 zł)

jak wyżej - kolejnego budynku

1 zł za 1 m2
(max. 539 zł)

urządzenie budowlane (np. przyłącza, place postojowe, zjazd, dojazd)

91 zł za każde

inna budowla (np. parking, droga dojazdowa, wiata, reklama)

155 zł za każdą

studnia, urządzenie do usuwania nieczystości stałych i ścieków

20 zł za każde

sieci do 1 km długości

105 zł za każdą

drogi oraz sieci powyżej 1 km długości

2143 zł za każdą

inne budynki (np. garaż wolnostojący , obiekt kultu religijnego)

48 zł za każdy

budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

14 zł za każdy

budowla związana z produkcją rolną (np. silosy)

112 zł za każdą

 

Zwolnienia z opłat skarbowych:

1)    pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego
2)    pozwolenia na budowę:

- lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek   
 działalności  spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk   żywiołowych

- budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

3)    pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków
4)    pozwolenia wydawane jednostkom budżetowym i jednostkom samorządu terytorialnego

Termin wydania pozwolenia na budowę:

Zgodnie z z art. 35 kpa : niezwłoczne załatwienie sprawy; jednego  miesiąca - dla spraw wymagajacych przeprowadzenia postępowania wyjaśniajacego; dwóch  miesięcy - dla spraw sczególnie skomplikowanych. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r.  (Dz. U. z 2012r., poz. 462, ze zm.)

 Więcej informacji można uzyskać pod telefonem nr: 71 314-01-54

Druki:

1.   Wniosek o pozwolenie na budowę

2.   Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

 

 


Lista załączników:

Wniosek o pozwolenie na budowę od 01.07.2021 r. - WORDDodany: 2021-07-01 15:49:49

Wniosek o pozwolenie na budowę od 01.07.2021 r. - edytowalny PDFDodany: 2021-07-01 15:50:28

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością od 01.07.2021 r.Dodany: 2021-07-01 15:51:12

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego od 01.07.2021 r.Dodany: 2021-07-07 09:45:03

Informację wytworzył: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data modyfikacji: 2021-07-07 09:45:03 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data utworzenia: 2013-07-18 13:45:09
Za informację odpowiada: Katarzyna Sobczyk-Pienio Liczba wyświetleń: 23901