Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Przeniesienie pozwolenia na budowę/praw i obowiązków wynikajacych ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu


Przeniesienie pozwolenie na budowę obiektu budowlanego/zgłoszenia zostaje dokonane na wniosek nowego inwestora (druk do pobrania )

We wniosku należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
 2. Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
 3. Numer i datę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 4. Dane inwestora, na rzecz którego zostało wydane pozwolenie na budowę.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Druk oświadczenia (druk do pobrania)
 2. Zgodę strony (poprzedniego inwestora), na rzecz której decyzja została wydana na przeniesienie tej  decyzji na rzecz innej osoby.
 3. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora – oryginał lub  urzędowo poświadczony odpis.
 4. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo oświadczony odpis.

Jeżeli budowa została już rozpoczęta i minęło ponad 3 lata od wydania pozwolenia na budowę należy przedłożyć:

1.    Zarejestrowany przez poprzedniego inwestora dziennik budowy (kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu).

Uwaga: Pozwolenie na budowę nie może być przeniesione na nowego inwestora jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła, tzn.:

 • jeżeli inwestor nie rozpoczął budowy przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna,
 • budowa  została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata

Tryb odwoławczy:            Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Oleśnickiego.

Podstawy prawne:

o   Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1257,ze zm.)

o   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z  2020 r. , poz. 1333, z późn. zm.).

o   ustawa z dnia 16 listopada 2006r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783)

Opłata skarbowa:

·         od przeniesienia pozwolenia na budowę - 90 zł

Zwolnienia z opłat skarbowych:

 1. Pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego
 2. Pozwolenia wydawane jednostkom budżetowym i jednostkom samorządu terytorialnego

Termin wydania decyzji :

W ciągu 1 miesiąca, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem nr: 71 314-01-54

Druki:

 1. Wniosek o przeniesienia pozwolenia na budowę
 2. Zgoda poprzedniego inwestora na przeniesienie pozwolenia/zgłoszenia
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 4. Oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę

 


Lista załączników:

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9) od dn. 20.02.2021 r.Dodany: 2021-03-02 14:37:53

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11) od 20.02.2021Dodany: 2021-03-01 14:11:44

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością od 01.07.2021 r.Dodany: 2021-07-01 15:59:20

Zgoda na przeniesienie pozwolenia na budowęDodany: 2021-12-07 12:25:26

Zgoda na przeniesienie zgłoszeniaDodany: 2021-12-07 12:26:16

oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowęDodany: 2021-12-07 12:26:50

oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w zgłoszeniuDodany: 2021-12-07 12:27:22

Informację wytworzył: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data modyfikacji: 2021-12-07 12:34:46 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data utworzenia: 2013-08-02 10:36:52
Za informację odpowiada: Małgorzata Kot Liczba wyświetleń: 5911