Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę


Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego zostaje udzielona na wniosek inwestora (druk do pobrania ).

We wniosku należy podać:

Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres oraz  pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu.

Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji (w przypadku inwestycji liniowej należy podać nazwy ulic) i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Do wniosku należy dołączyć:

Rysunki zamienne do projektu budowlanego (w 4 egzemplarzach)  z:

o    oświadczeniem projektantów (oraz sprawdzających) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz   zasadami wiedzy technicznej,

o    zaświadczeniami o przynależności projektantów (oraz sprawdzających)  do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień  opracowania projektu,

o    opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami,  sprawdzeniami i innymi  dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od  potrzeb – jak w przypadku pozwolenia na budowę)

Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, jeśli  jest ona wymagana przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy zmiany wykraczają poza ustalenia pierwotnej decyzji o warunkach zabudowy

Specjalistyczną opinię dotyczącą:

o    projektów budowlanych zawierających nowe, nie sprawdzone   w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw   w przepisach prawa i Polskich Normach,

o    obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może  stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników.

Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.

W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.

Dziennik budowy (kserokopię potwierdzoną za zgodność  z oryginałem lub oryginał do wglądu) -  jeśli budowa została już rozpoczęta i minęło ponad 3 lata od wydania pozwolenia na budowę .

Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:           

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Starosty Oleśnickiego. 

Podstawy prawne:

·         Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

·         Ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.  z 2016 r., poz. 290).

Opłata skarbowa

·         za zmianę pozwolenia na budowę (decyzje pozostałe) –  82 zł

·         za pełnomocnictwo  -  17 zł

 


Lista załączników:

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością od 01.07.2021 r.Dodany: 2021-07-01 16:01:46

WNIOSEK o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę od 01.07.2021Dodany: 2021-07-02 14:49:10

Informację wytworzył: Marta Balicka Data modyfikacji: 2021-07-02 14:49:10 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Renata Bernacka Data utworzenia: 2013-07-18 13:59:28
Za informację odpowiada: Katarzyna Sobczyk-Pienio Liczba wyświetleń: 5332