Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Zgłoszenie budowy obiektów


Budowę obiektu budowlanego lub roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę można rozpocząć po uprzednim dokonaniu przez inwestora zgłoszenia (druk do pobrania )

W zgłoszeniu należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika,jeżeli działa w jego imieniu.

 2. Nazwę i rodzaj obiektu bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

 3. Przewidywany termin rozpoczęcia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Opracowanie zawierające:

 • określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót,

 • odpowiednie szkice i rysunki, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami,  sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od potrzeb) dotyczącymi:

  • prowadzenia robót przy obiekcie objętym ochroną konserwatorską lub na obszarze objętym ochroną konserwatorską (Wojewódzki Konserwator Zabytków)
  • inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczne jest przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz lokalizowanych na obszarze Natura 2000 (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawana przez urzędy gmin)
  • robót w obszarze pasa drogowego ( właściciel drogi)
  • przebudowy dróg w obszarze pasa drogowego (właściciel drogi).
  • zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia (Zakład Gospodarki Komunalnej)
  • dostawy energii elektrycznej (EnergiaPro Zakład Energetyczny S.A)
  • dostawy gazu ( Dolnośląska Spółka Gazownicza Sp. z o. o)
  • dostawy energii cieplnej (Zakład Gospodarki Komunalnej)
  • usytuowania projektowanych przyłączy (Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej).
  • zabezpieczeń przeciwpożarowych (rzeczoznawca)
  • bezpieczeństwa i higieny pracy (rzeczoznawca)
  • spraw sanitarno - higienicznych (rzeczoznawca)
 • Projekt zagospodarowania terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z:

-  zaświadczeniem o przynależności projektantów (oraz sprawdzających)    do właściwej izby samorządu zawodowego z określonym terminem ważności aktualne na dzień opracowania projektu
-  oświadczeniem projektanta (oraz sprawdzającego) o sporządzeniu    projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej

w przypadku:

-  obiektów małej architektury w miejscach publicznych,
-  przyłączy -  elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
-  instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

 1. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Druk oświadczenia do pobrania

 2. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.

 3. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną - aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.

 4. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej (za przedłożone pełnomocnictwo).

  Do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, stacji transformatorowej i sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych  (od dnia  28  czerwca 2015r.) należy dołączyć :

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

  a)  linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

  b)  przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

  Roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym:  wpisanym do rejestru zabytków lwymagają  pozwolenia na budowę;  na obszarze wpisanym do rejstru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia, przy czy do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Uwagi:

-  Zgłoszenia należy dokonać  przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia..
-  W przypadku konieczności  uzupełnienia zgłoszenia, organ postanowieniem nakłada obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
-  Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu budowlanego i robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia:
o   jeżeli realizacja narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
o   jeżeli może spowodować niedopuszczalne: - zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska  lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości  dla terenów sąsiednich
· Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o przyjęciu     zgłoszenia.
· Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można    uzyskać w  Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.
· W przypadku budowy wyżej wymienionych instalacji zbiornikowych na gaz     płynny, projekt zagospodarowania terenu należy uzgodnić pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania przez Wydział Architektury i Budownictwa decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub wnoszącej sprzeciw przeciwko prowadzeniu budowy, stronie przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Starosty Oleśnickiego.

Podstawy prawne:

· Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego   (j. t Dz.U z 2018r., poz. 2096 ze zm.)
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t:  Dz. U.  z 2019r. poz.1186)

 

. za zaświadczenie – 17 zł

· za pełnomocnictwo - 17 zł

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem nr: 71 314-01-54

 


Lista załączników:

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Pb-2) od 18.02.2021 r.Dodany: 2021-03-02 14:29:43

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością od 01.07.2021 r.Dodany: 2021-07-01 15:54:41

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego (PB-2a) od 05.07.2021 r.Dodany: 2021-07-02 15:20:13

Oświadczenie dot. budowy domu do 70 m.kw. - załącznik do zgłoszenia PB-2aDodany: 2022-01-19 14:20:13

Informację wytworzył: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data modyfikacji: 2022-01-19 14:21:12 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data utworzenia: 2013-07-18 13:55:00
Za informację odpowiada: Małgorzata Kot Liczba wyświetleń: 18975