Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części


Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Podstawa prawna:

art. 71, art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 290)

Wymagane dokumenty :

1)   zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (druk)

2)   opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się  dokonać zmiany sposobu użytkowania

3)   zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcje, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi

4)   oświadczenie o posiadanym  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk)

5)   zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania

6)   ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności

7)   w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych: 1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę; 2) objętych obowiązkiem zgłoszenia – do zgłoszenia o którym mowa stosuje się przepisy art. 30 ust. 2-4 ustawy Prawo budowlane, czyli do zgłoszenia należy dołączyć: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Termin:

Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni,  od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Opłaty skarbowe:

Zgłoszenia nie podlegają opłatom skarbowym

Informacje o trybie odwołania :

Na zgłoszenie odwołanie nie  przysługuje

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem nr: 71 314 01 54

Druki:

  1. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu
  2. Oświadczenie o posiadanym  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 


Lista załączników:

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18) od dn. 17.02.2021 Dodany: 2021-03-02 14:35:43

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością od 01.07.2021Dodany: 2021-07-01 15:58:21

Informację wytworzył: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data modyfikacji: 2021-07-01 15:58:21 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data utworzenia: 2013-08-02 10:42:44
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 5244