Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Pozwolenie na rozbiórkę


Podstawa prawna:

art. 28, art. 33 ust.1, art. 34 ust.4, art. 36 i art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 290) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), ustawa z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015r., poz. 783).

We wniosku należy podać:

Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu.

Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Do wniosku należy dołączyć:

Opracowanie zawierające:szkic usytuowania obiektu budowlanego (na kopii mapy zasadniczej),
opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
informacje dotyczące urządzeń budowlanych np. przyłączy,
informacje o wytwarzaniu odpadów powyżej 5,0 T i odpadów
niebezpiecznych powyżej100kg  (np.  zawierających azbest),

dla obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków, działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków,

dla obiektów budowlanych nie wpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi, między innymi:

W zależności od potrzeb – projekt rozbiórki obiektu w 4 egzemplarzach,  z czego 1 egzemplarz podlega przekazaniu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zgodę właściciela obiektu

Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał  lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis

W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis

Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej.

Opłaty skarbowe:
od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36,- zł

Zwolnienia z opłat skarbowych:
pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego
w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia
jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego

Termin wydania pozwolenia na rozbiórkę:

Zgodnia z art. 35 kpa: niezwłoczne załatwienie sprawy : do 1 miesiąca dla spraw wymagajacych przeprowadzenia postępowania wyjaśniajacego; do 2 m-cy dla spraw szczególnie skomplikowanych. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Odwołanie:

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Oleśnickiego,  w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1135) w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem nr: 71 314 01 54

 

 


Lista załączników:

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3) od dn. 26.02.2021 r.Dodany: 2021-03-02 09:10:22

Informację wytworzył: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data modyfikacji: 2021-04-28 10:09:33 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data utworzenia: 2013-07-18 13:52:52
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 6199