Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu


Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu, zostaje wydane na wniosek (druk do pobrania ) każdego, kto ma w tym interes prawny.

We wniosku należy podać:

  1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu.
  2. Rok zakończenia budowy / przebudowy lokalu.
  3. Rodzaj lokalu, położenie pomieszczeń przynależnych oraz adres.
  4. Interes prawny jaki ma wnioskodawca w uzyskaniu zaświadczenia.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Rysunki z posiadanej dokumentacji lub szkice (czyli uproszczone rysunki), przedstawiające rzuty i przekroje lokali i pomieszczeń przynależnych, z jednoznacznym opisem pomieszczeń, opatrzone oświadczeniem właściciela, że przedstawiony stan jest aktualny, a po zakończeniu budowy/przebudowy nie zostały wprowadzone żadne zmiany, dodatkowo należy dołączyć:

o    dla lokali w budynkach nowo wzniesionych–  kopię pozwolenia na użytkowanie, zaświadczenia, zawiadomienia o zakończeniu budowy,

o    dla lokali przebudowanych po oddaniu do użytkowania budynku– kopię pozwolenia na budowę, zaświadczenia, zgłoszenia prowadzenia robót budowlanych,

  1. W przypadku braku ww. rysunków - inwentaryzację budowlaną odpowiedniej części budynku, wykonaną przez osobę z uprawnieniami budowlanymi lub szkice (czyli uproszczone rysunki) przedstawiające rzuty i przekroje lokali i pomieszczeń przynależnych, z jednoznacznym opisem pomieszczeń, opatrzone oświadczeniem właściciela, że przedstawiony stan jest aktualny, a po zakończeniu budowy/przebudowy nie zostały wprowadzone żadne zmiany. Szkice powinny być dodatkowo opatrzone oświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, że dany lokal spełnia wymogi art. 2 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) i może służyć swemu przeznaczeniu.
  2. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy – oryginał lub  urzędowo poświadczony odpis.
  3. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy:            Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu, stronie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Starosty Oleśnickiego.

Podstawy prawne:

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

·         Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

Opłata skarbowa

·         od zaświadczenia (za każde)  – 17 zł

·         za pełnomocnictwo  -  17 zł


Lista załączników:

Wniosek o zaświadczenie o samodzielności lokaluDodany: 2019-05-06 13:22:04

Informację wytworzył: Marta Balicka Data modyfikacji: 2022-02-04 10:26:12 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Renata Bernacka Data utworzenia: 2013-08-02 10:41:25
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 5697