Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę


Rozbiórkę obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia można rozpocząć po uprzednim dokonaniu przez inwestora zgłoszenia (druk do pobrania).

W zgłoszeniu należy podać:
 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika,jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
 3. Datę rozpoczęcia robót rozbiórkowych.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
 1. Opis obiektu i zakresu oraz sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.
 2. Mapę z oznaczonym obiektem i odległościami od granic działki.
 3. Zgodę właściciela obiektu.
 4. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane odrębnymi przepisami (między innymi informacje dotyczące urządzeń budowlanych).
 5. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika, działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 6. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców ”Krajowego Rejestru Sądowego” - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 7. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej (za pełnomocnictwo)
Uwagi:
 1. Do wykonania robót można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 2. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia, organ postanowieniem nakłada obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 3. Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.
 4. Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami  Starostwa Powiatowego.
 5. Roboty rozbiórkowe można rozpocząć przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia  bezpieczeństwa ludzi i mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia prowadzonej rozbiórki.
 6. Inwestor jest zobowiązany zgłosić likwidację obiektu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami  Starostwa Powiatowego.
 7. Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:           

 W przypadku wydania przez Wydział Architektury i Budownictwa decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub wnoszącej sprzeciw przeciwko prowadzeniu rozbiórki, stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Oleśnickiego.

Podstawy prawne:

· Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.  z 2016 r., poz. 290).

Opłata skarbowa
· za zaświadczenie  - 17 zł
· za pełnomocnictwo - 17 zł

 

Lista załączników:

Zgłoszenie rozbiórki (PB-4) od dn. 19.02.2021 r.Dodany: 2021-03-02 14:33:47

Informację wytworzył: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data modyfikacji: 2021-03-02 14:33:47 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data utworzenia: 2013-07-18 13:57:19
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 6075