Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

28
VIII
29
VIII
30
VIII
31
VIII
01
IX
02
IX
03
IX
04
IX
05
IX
06
IX
07
IX
08
IX
09
IX
10
IX
11
IX
12
IX
13
IX
14
IX
15
IX
16
IX
17
IX
18
IX
19
IX
20
IX
21
IX
22
IX
23
IX
24
IX
25
IX
26
IX
27
IX

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 43
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 9
Unikalne wizyty dzisiaj: 1
Stronę wyświetlono łącznie: 3196

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę


Rozbiórkę obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia można rozpocząć po uprzednim dokonaniu przez inwestora zgłoszenia (druk do pobrania).

W zgłoszeniu należy podać:
 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika,jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
 3. Datę rozpoczęcia robót rozbiórkowych.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
 1. Opis obiektu i zakresu oraz sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.
 2. Mapę z oznaczonym obiektem i odległościami od granic działki.
 3. Zgodę właściciela obiektu.
 4. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane odrębnymi przepisami (między innymi informacje dotyczące urządzeń budowlanych).
 5. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika, działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 6. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców ”Krajowego Rejestru Sądowego” - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 7. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej (za pełnomocnictwo)
Uwagi:
 1. Do wykonania robót można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 2. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia, organ postanowieniem nakłada obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 3. Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.
 4. Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami  Starostwa Powiatowego.
 5. Roboty rozbiórkowe można rozpocząć przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia  bezpieczeństwa ludzi i mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia prowadzonej rozbiórki.
 6. Inwestor jest zobowiązany zgłosić likwidację obiektu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami  Starostwa Powiatowego.
 7. Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:           

 W przypadku wydania przez Wydział Architektury i Budownictwa decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub wnoszącej sprzeciw przeciwko prowadzeniu rozbiórki, stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Oleśnickiego.

Podstawy prawne:

· Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.  z 2016 r., poz. 290).

Opłata skarbowa
· za zaświadczenie  - 17 zł
· za pełnomocnictwo - 17 zł

 

Lista załączników:

Zgłoszenie rozbiórkiDodany: 2017-02-24 12:11:48

Informację wytworzył: Marta Balicka Data modyfikacji: 2017-02-24 12:11:48 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Marta Balicka Data utworzenia: 2013-07-18 13:57:19
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 3196