Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

14
III
15
III
16
III
17
III
18
III
19
III
20
III
21
III
22
III
23
III
24
III
25
III
26
III
27
III
28
III
29
III
30
III
31
III
01
IV
02
IV
03
IV
04
IV
05
IV
06
IV
07
IV
08
IV
09
IV
10
IV
11
IV
12
IV
13
IV

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 89
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 20
Unikalne wizyty dzisiaj: 2
Stronę wyświetlono łącznie: 5906

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę


Rozbiórkę obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia można rozpocząć po uprzednim dokonaniu przez inwestora zgłoszenia (druk do pobrania).

W zgłoszeniu należy podać:
 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika,jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
 3. Datę rozpoczęcia robót rozbiórkowych.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
 1. Opis obiektu i zakresu oraz sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.
 2. Mapę z oznaczonym obiektem i odległościami od granic działki.
 3. Zgodę właściciela obiektu.
 4. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane odrębnymi przepisami (między innymi informacje dotyczące urządzeń budowlanych).
 5. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika, działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 6. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców ”Krajowego Rejestru Sądowego” - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 7. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej (za pełnomocnictwo)
Uwagi:
 1. Do wykonania robót można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 2. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia, organ postanowieniem nakłada obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 3. Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.
 4. Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami  Starostwa Powiatowego.
 5. Roboty rozbiórkowe można rozpocząć przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia  bezpieczeństwa ludzi i mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia prowadzonej rozbiórki.
 6. Inwestor jest zobowiązany zgłosić likwidację obiektu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami  Starostwa Powiatowego.
 7. Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:           

 W przypadku wydania przez Wydział Architektury i Budownictwa decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub wnoszącej sprzeciw przeciwko prowadzeniu rozbiórki, stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Oleśnickiego.

Podstawy prawne:

· Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.  z 2016 r., poz. 290).

Opłata skarbowa
· za zaświadczenie  - 17 zł
· za pełnomocnictwo - 17 zł

 

Lista załączników:

Zgłoszenie rozbiórki (PB-4) od dn. 19.02.2021 r.Dodany: 2021-03-02 14:33:47

Informację wytworzył: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data modyfikacji: 2021-03-02 14:33:47 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data utworzenia: 2013-07-18 13:57:19
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 5906