Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

16
VII
17
VII
18
VII
19
VII
20
VII
21
VII
22
VII
23
VII
24
VII
25
VII
26
VII
27
VII
28
VII
29
VII
30
VII
31
VII
01
VIII
02
VIII
03
VIII
04
VIII
05
VIII
06
VIII
07
VIII
08
VIII
09
VIII
10
VIII
11
VIII
12
VIII
13
VIII
14
VIII
15
VIII

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 64
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 17
Unikalne wizyty dzisiaj: 1
Stronę wyświetlono łącznie: 3268

Uchwały Zarządu-rok 2018


Lista załączników:

Uchwała nr 1/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:15:40
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 2/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:16:15
w sprawie udzielenia dotacji i zawarcia umowy z Miastem Oleśnica celem dofinansowania Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 3/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:17:15
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w zakresie: kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2018

Uchwała nr 4/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:18:03
w sprawie analizy poniesionych w roku 2017 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 5/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:18:46
w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

Uchwała nr 6/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:19:34
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Reymonta w Bierutowie do Programu Erasmus + , Akcja 1. „Mobilność edukacyjna”, typ Akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” tytuł projektu: ”Praktyka zagraniczna dla informatyków droga do europejskich kompetencji zawodowych” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 7/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:20:18
w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki , na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2018

Uchwała nr 8/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:21:10
w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej jednostek Powiatu Oleśnickiego na 2018 rok

Uchwała nr 9/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:22:26
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2018 rok

Uchwała nr 10/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:23:07
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych , inspekcji i straży uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

Uchwała nr 11/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:23:53
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych , inspekcji i straży uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Uchwała nr 12/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:24:30
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych na terenie Miasta Oleśnica do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 13/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:26:40
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 1571 D (działka nr 10/1 AM -43 obręb Oława ) – ul. Zwierzyniecka w Oławie

Uchwała nr 14/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:27:18
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Uchwała nr 15/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-25 15:26:49
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok

Uchwała nr 16/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-25 15:27:28
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki w roku 2017

Uchwała nr 17/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-25 15:29:14
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie do Programu Erasmus+, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”, typ Akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” tytuł projektu:” ZSP bliżej Europy” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu.

Uchwała nr 18/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-25 15:30:32
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sycowie do Programu Erasmus+, Akcja KA1 „Mobilność edukacyjna”, typ Akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej” tytuł projektu:” Kolejny krok do Europy” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu.

Uchwała nr 19/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-25 15:31:37
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Bierutowie wyposażenia pracowni dydaktycznych zakupionego w ramach projektu pn .„Powiat oleśnicki dla rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 20/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-25 15:32:23
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy

Uchwała nr 21/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-25 15:32:57
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy, oznaczonej jako działka nr 2/75 AM-11, przeznaczonej w części do dzierżawy

Uchwała nr 22/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-25 15:33:40
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz OneFone S.A.w związku posadowieniem na nieruchomościach, stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego sieci światłowodowej

Uchwała nr 23/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-02-01 15:03:59
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2018

Uchwała nr 24/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 lutego 2018 r.Dodany: 2018-02-12 14:53:04
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oleśnicy do Programu Erasmus+ „ Akcja 1. „Mobilność edukacyjna", typ Akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego",podakcja Job Shadowing tytuł projektu: „Międzynarodowa współpraca na rzecz wspierania mobilności zawodowych" oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu.

Uchwała nr 25/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-07 12:52:34
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok

Uchwała nr 26/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-07 12:53:31
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości dla Orange Polska S.A z siedzibą w Warszawie , w celu doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków jednostek oświatowych.

Uchwała nr 27/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-21 09:12:20
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok

Uchwała nr 28/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-16 09:46:56
w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie

Uchwała nr 29/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-16 09:48:04
w sprawie przeprowadzenia przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę boksów garażowych położonych na części działki nr 2/75 AM-11 obręb Oleśnica, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 30/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-16 09:48:48
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy, oznaczonej jako działka nr 2/75 AM-11, przeznaczonej w części do dzierżawy.

Uchwała nr 31/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-16 09:49:33
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Jemielnej.

Uchwała nr 32/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-16 09:50:19
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej

Uchwała nr 33/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-16 09:51:10
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gminy Bierutów w związku z posadowieniem na nieruchomościach , stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego sieci wodociągowej.

Uchwała nr 34/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-19 09:36:08
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 35/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-23 14:50:53
w sprawie przeprowadzenia III przetargu ustnego ograniczonego, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działek rolnych, stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w Bukowiu, Gmina Wilków.

Uchwała nr 36/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 marca 2018 r.Dodany: 2018-04-04 09:30:21
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok

Uchwała nr 37/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 marca 2018 r.Dodany: 2018-04-04 11:29:35
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2017r

Uchwała nr 38/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 marca 2018 r.Dodany: 2018-04-04 11:41:32
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2017r

Uchwała nr 39/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.Dodany: 2018-04-17 11:28:43
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok

Uchwała nr 40/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 kwietnia 2018 rDodany: 2018-04-26 12:53:19
w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

Uchwała nr 41/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.Dodany: 2018-04-13 11:55:23
w sprawie wyrażenia opinii dot. opracowania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 25 w miejscowości Drołtowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Uchwała nr 42/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 rDodany: 2018-04-27 11:36:38
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki.

Uchwała nr 43/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 rDodany: 2018-04-27 11:37:22
w sprawie przyznania stypendiów dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 44/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 rDodany: 2018-04-27 11:38:32
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.

Uchwała nr 45/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 rDodany: 2018-05-07 08:57:26
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Oleśnickiego rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oleśnickiego za 2017r

Uchwała nr 46/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 rDodany: 2018-04-27 11:39:54
w sprawie aktualizacji miesięcznej kwoty dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki, na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2018

Uchwała nr 47/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 rDodany: 2018-04-27 11:40:37
w sprawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów o przekazanie w drodze darowizny własności nieruchomości , położonej w obrębie Jemielna, gmina Bierutów .

Uchwała nr 48/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 rDodany: 2018-04-27 11:44:58
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Międzyborzu wyposażenia pracowni dydaktycznych zakupionego w ramach projektu pn. „Powiat oleśnicki dla rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 49/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 maja 2018 rDodany: 2018-05-18 08:37:37
w sprawie przeprowadzenia przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę boksów garażowych położonych na części działki nr 2/75 AM-11 obręb Oleśnica, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 50/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 maja 2018 rDodany: 2018-05-18 08:40:29
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Dobroszyce.

Uchwała nr 51/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 maja 2018 rDodany: 2018-05-18 08:41:22
w sprawie zmiany uchwały numer 90/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Uchwała nr 52/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 maja 2018 rDodany: 2018-05-23 08:42:55
w sprawie powierzenia kancelarii brokerskiej Supra Brokers Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu oleśnickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Uchwała nr 53/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 maja 2018 rDodany: 2018-06-05 14:25:54
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok

Uchwała nr 54/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 maja 2018 rDodany: 2018-05-30 09:01:00
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.”Twardogóra Dzieciom Świata”

Uchwała nr 55/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 maja 2018 rDodany: 2018-05-30 09:01:41
w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała nr 56/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2018 rDodany: 2018-06-14 13:33:23
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie: Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem , zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami na terenie Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 57/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2018 Dodany: 2018-06-14 13:34:25
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie: edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

Uchwała nr 58/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2018 Dodany: 2018-06-14 13:35:09
w sprawie udzielenia upoważnienia panu Jackowi Stali, dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Oleśnickiego w związku z realizacją projektu pn.: „Czas na zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (10 Oś Priorytetowa – Edukacja, Działanie 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 10.4.1 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne )

Uchwała nr 59/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2018 Dodany: 2018-06-14 13:35:47
w sprawie udzielenia upoważnienia pani Beacie Mazurek, dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Oleśnickiego w związku z realizacją projektu pn.: „Czas na zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (10 Oś Priorytetowa – Edukacja, Działanie 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 10.4.1 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne )

Uchwała nr 60/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2018 Dodany: 2018-07-10 12:38:34
w sprawie realizacji projektu „Wiedza+praktyka=Twój sukces w zawodzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z firmą GAMMA D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 61/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2018 Dodany: 2018-07-10 12:39:50
w sprawie realizacji projektu „Zawodowy pakiet startowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z firmą GAMMA D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawnaz siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 62/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2018 Dodany: 2018-07-10 12:42:10
w sprawie realizacji projektu „Wsparcie na zawodowym starcie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała nr 63/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 czerwca 2018Dodany: 2018-07-11 09:33:15
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie: Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami na terenie Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 64/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 czerwca 2018Dodany: 2018-07-11 09:36:50
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w obszarze : ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie: Edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

Uchwała nr 65/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 czerwca 2018 Dodany: 2018-07-10 12:43:34
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018r

Uchwała nr 66/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 czerwca 2018Dodany: 2018-07-10 12:44:45
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki

Uchwała nr 67/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 czerwca 2018Dodany: 2018-07-10 12:45:58
w sprawie przeprowadzenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej

Uchwała nr 68/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 czerwca 2018Dodany: 2018-07-10 12:48:58
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Syców

Uchwała nr 69/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lipca 2018Dodany: 2018-07-16 09:45:35
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki.

Uchwała nr 70/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lipca 2018Dodany: 2018-07-16 09:46:33
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Jemielnej

Uchwała nr 71/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lipca 2018Dodany: 2018-07-16 09:48:19
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie : Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem , zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami na terenie Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 72/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lipca 2018Dodany: 2018-07-16 09:49:42
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie : edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

Uchwała nr 73/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 lipca 2018Dodany: 2018-07-20 09:08:42
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok

Uchwała nr 74/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 lipca 2018Dodany: 2018-07-19 14:36:50
w sprawie powierzenia zadań nauczyciela - doradcy metodycznego Pani Ryszardzie Wiśniewskiej -Paluch w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 75/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 lipca 2018Dodany: 2018-07-19 14:37:36
w sprawie powierzenia zadań nauczyciela - doradcy metodycznego Pani Lidii Sikorze w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Uchwała nr 76/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 lipca 2018Dodany: 2018-07-19 14:38:27
w sprawie powierzenia zadań nauczyciela - doradcy metodycznego Pani Annie Kocik w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 77/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 lipca 2018Dodany: 2018-07-19 14:39:10
w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 22/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz OneFone S.A. w związku posadowieniem na nieruchomościach, stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego sieci światłowodowej.

Uchwała nr 78/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 sierpnia 2018Dodany: 2018-08-14 10:00:15
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 79/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 sierpnia 2018Dodany: 2018-08-14 10:00:56
w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

Uchwała nr 80/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 sierpnia 2018Dodany: 2018-08-14 10:02:23
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Uchwała nr 81/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 sierpnia 2018Dodany: 2018-08-14 10:03:10
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2018 r

Uchwała nr 82/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 sierpnia 2018Dodany: 2018-08-20 08:51:51
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie: Edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

Uchwała nr 83/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018Dodany: 2018-08-31 09:08:19
w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 84/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-08-31 14:27:43
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 85/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-08-31 09:09:16
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę majątku ruchomego przez Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy

Uchwała nr 86/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-08-31 09:10:05
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

Uchwała nr 87/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-08-31 09:10:43
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze.

Uchwała nr 88/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-09-03 09:11:06
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 89/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-08-31 09:12:06
w sprawie upoważnienia Pana Waldemara Grzędziaka – dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 90/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-08-31 09:12:47
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie : ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie : Edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

Uchwała nr 91/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-08-31 09:13:26
w sprawie udzielenia upoważnienia pani Marzenie Graczyk – dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do reprezentowania Powiatu Oleśnickiego w postępowaniu wieczystoskargowym dotyczącym wpisu prawa własności, na rzecz Powiatu Oleśnickiego, działka nr 28/1 AM 25 obręb Syców o powierzchni 0,0932 ha, która stanowi istniejąca ulicę Daszyńskiego w Sycowie

Uchwała nr 92/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-08-31 09:14:07
w sprawie przeprowadzenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Jemielnej

Uchwała nr 93/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-08-31 09:15:00
w sprawie upoważnienia Pani Doroty Bachor – pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 94/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 2018rDodany: 2018-09-10 09:57:09
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 95/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 2018rDodany: 2018-09-10 09:59:15
w spawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2019-2031

Uchwała nr 96/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 2018rDodany: 2018-09-10 10:00:31
w sprawie szczegółowych zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 r

Uchwała nr 97/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 2018rDodany: 2018-09-10 10:01:20
w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy roli Beneficjenta/Projektodawcy w zakresie realizacji projektów w ramach Programów Operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Uchwała nr 98/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 2018rDodany: 2018-09-10 10:02:25
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy do Programu Erasmus+, Akcja KA2.”Partnerstwa Strategiczne w sektorze Edukacji Szkolnej „ tytuł projektu : Europejski sen – od unii monetarnej do wspólnych wartości” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 99/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 2018rDodany: 2018-09-10 10:03:37
w sprawie przeprowadzenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej

Uchwała nr 100/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 września 2018rDodany: 2018-09-21 09:54:27
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Bierutów

Uchwała nr 101/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 września 2018rDodany: 2018-09-21 09:56:04
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Twardogóra

Uchwała nr 102/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 września 2018rDodany: 2018-09-21 09:57:04
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie do Programu Erasmus+ , Akcja A2 „Partnerstwa współpracy szkół „ tytuł projektu : „Las 3.0 - nasze dziedzictwo naturalne” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 103/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 września 2018rDodany: 2018-10-02 12:35:35
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 104/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 września 2018rDodany: 2018-10-02 12:39:24
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy, oznaczonej jako działka nr 2/75 AM-11, przeznaczonej w części do dzierżawy

Uchwała nr 105/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 września 2018rDodany: 2018-10-02 12:40:08
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie do projektu w ramach konkursu grantowego Narodowego Banku Polskiego na realizację wydarzenia szkolnego pod hasłem „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” tytuł projektu „Niepodległa czy walcząca” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 106/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 13:10:35
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy wyposażenia pracowni dydaktycznych zakupionego w ramach projektu pn. „Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 107/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-09 08:48:22
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze wyposażenia pracowni. dydaktycznych zakupionego w ramach projektu pn. „Powiat oleśnicki dla rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 108/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 13:12:02
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie wyposażenia pracowni dydaktycznych zakupionego w ramach projektu pn. „Powiat oleśnicki dla rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 109/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 13:13:09
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Bierutowie wyposażenia pracowni dydaktycznych zakupionego w ramach projektu pn. „Powiat oleśnicki dla rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 110/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 13:46:23
w sprawie przekazania I Liceum Ogólnokształcącemu w Oleśnicy doposażenia pracowni dydaktycznej zakupionego w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 111/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 13:47:18
w sprawie przekazania II Liceum Ogólnokształcącemu w Oleśnicy tablicy multimedialnej z modułem WiFi i głośnikami oraz projektora zakupionego w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 112/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 13:52:14
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę majątku ruchomego dla Społecznej Straży Rybackiej w Oleśnicy

Uchwała nr 113/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 13:58:41
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę majątku ruchomego dla Społecznej Straży Rybackiej w Oleśnicy

Uchwała nr 114/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 14:00:49
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę majątku ruchomego dla Społecznej Straży Rybackiej w Oleśnicy

Uchwała nr 115/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 14:04:59
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę majątku ruchomego dla Społecznej Straży Rybackiej w Oleśnicy

Uchwała nr 116/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 14:09:07
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę majątku ruchomego dla Społecznej Straży Rybackiej w Oleśnicy

Uchwała nr 117/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 14:10:11
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę majątku ruchomego dla Społecznej Straży Rybackiej w Oleśnicy

Uchwała nr 118/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 14:11:08
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę majątku ruchomego dla Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy

Uchwała nr 119/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 października 2018rDodany: 2018-10-17 11:55:40
w sprawie wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 120/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 października 2018rDodany: 2018-10-17 11:56:34
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bukowiu

Uchwała nr 121/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 października 2018rDodany: 2018-10-22 09:28:10
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 122/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 października 2018rDodany: 2018-10-22 09:29:52
w sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę boksów garażowych położonych na części działki nr 2/75 AM – 11 obręb Oleśnica, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 123/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 października 2018rDodany: 2018-10-22 09:31:12
w sprawie przeprowadzenia III przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w Jemielnej

Uchwała nr 124/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 października 2018rDodany: 2018-10-30 09:26:46
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 125/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 października 2018rDodany: 2018-10-29 11:24:14
w sprawie określenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych powiatu oleśnickiego

Uchwała nr 126/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 października 2018rDodany: 2018-10-29 11:25:15
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki.

Uchwała nr 127/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 października 2018rDodany: 2018-10-29 11:26:22
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oleśnickiego w 2019 r

Uchwała nr 128/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 października 2018rDodany: 2018-10-29 11:27:13
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oleśnickiego w 2019 r

Uchwała nr 129/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 października 2018rDodany: 2018-10-29 11:28:09
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w Ostrowinie, oznaczonej jako działka nr 65 AM – 2 , przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr 130/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 października 2018rDodany: 2018-10-29 11:29:03
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w Ostrowinie, oznaczonej jako działka nr 211/9 AM – 2 , przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym

Uchwała nr 131/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 października 2018rDodany: 2018-11-05 10:33:15
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie wyposażenia pracowni dydaktycznych zakupionego w ramach projektu pn.”Powiat oleśnicki dla rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 132/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 października 2018rDodany: 2018-11-05 10:34:03
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze wyposażenia pracowni dydaktycznych zakupionego w ramach projektu pn.”Powiat oleśnicki dla rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 133/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 listopada 2018rDodany: 2018-11-15 09:37:37
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 134/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 listopada 2018rDodany: 2018-11-08 13:11:50
w sprawie zmiany uchwały numer 90/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 135/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 listopada 2018rDodany: 2018-11-08 13:12:37
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę działki nr 211/9 AM-2, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie

Uchwała nr 136/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 listopada 2018rDodany: 2018-11-08 13:13:22
w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę działki nr 65 AM-2, obręb Ostrowina, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 137/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 listopada 2018rDodany: 2018-11-08 13:14:12
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz MGK Sp. z o. o. w związku posadowieniem na części nieruchomości, stanowiącej współwłasność Powiatu Oleśnickiego i Gminy Miasto Oleśnica przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 2 w Oleśnicy

Uchwała nr 138/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 listopada 2018rDodany: 2018-11-08 13:16:06
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Miłowicach

Uchwała nr 139/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 listopada 2018rDodany: 2018-11-21 09:10:45
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2019 – 2031.

Uchwała nr 140/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 listopada 2018rDodany: 2018-11-21 09:16:59
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2019r.

Uchwała nr 141/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 listopada 2018rDodany: 2018-11-21 09:17:51
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 142/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 listopada 2018rDodany: 2018-11-21 09:18:37
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – działka nr 36/3 AM – 15, położonej w Bierutowie stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr 143/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 listopada 2018rDodany: 2018-11-21 09:19:33
w sprawie zmieniająca uchwałę nr 79/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 09 sierpnia 2018r w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Uchwała nr 144/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2018rDodany: 2018-12-12 11:30:50
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 145/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2018rDodany: 2018-11-28 15:33:07
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze Pomocy Społecznej

Uchwała nr 146/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2018rDodany: 2018-11-29 12:56:44
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze pomocy społecznej, pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu oleśnickiego o liczbie 32 miejsc" oraz „Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego"

Uchwała nr 147/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2018rDodany: 2018-11-29 12:59:06
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oleśnickiego w 2019r

Uchwała nr 148/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2018rDodany: 2018-12-12 11:35:39
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych oraz budowlanych na nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy

Uchwała nr 149/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 5 grudnia 2018rDodany: 2018-12-13 09:07:33
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 150/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 5 grudnia 2018rDodany: 2018-12-13 09:14:14
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 151/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 grudnia 2018rDodany: 2018-12-13 09:15:22
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 152/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 grudnia 2018rDodany: 2018-12-13 09:17:20
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Bierutów

Uchwała nr 153/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2018rDodany: 2018-12-19 14:54:48
w sprawie przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedziba w Oleśnicy

Uchwała nr 154/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 grudnia 2018rDodany: 2019-01-04 08:14:53
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 155/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 grudnia 2018rDodany: 2019-01-02 14:43:59
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2019 w obszarze pomocy społecznej, pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu oleśnickiego o liczbie 32 miejsc” oraz „Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej na terenie powiatu Oleśnickiego”

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2019-01-04 08:15:31 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2018-01-09 09:33:14
Za informację odpowiada: Piotr Kwaśny Liczba wyświetleń: 3268